Muziekprofiel

1         Muziekprofiel GKV Vlaardingen

 

In de erediensten wordt gezongen tot eer van God. De gemeente zingt graag en goed. Ook hebben wij in de gemeente muzikaal talent om de gemeentezang goed te begeleiden en de diensten muzikaal in te vullen en te verrijken. Dit Muziekprofiel geeft aan hoe wij hier in Vlaardingen vorm en invulling aan geven.

Het Muziekprofiel heeft als doel om duidelijkheid te geven welke liederen in de Vlaardingse erediensten worden gezongen en hoe deze worden gezongen.  De drie onderdelen van het Muziekprofiel zijn:

 1. Wat we zingen
 2. Wie er zingt
 3. De vormen van begeleiding

 

1.      Liederen: wat we zingen.

1.1         Inleiding

Met het besluit van de GS2014 ligt de verantwoordelijkheid voor de liedkeuze in erediensten bij de plaatselijke kerkenraden.  De liturg stelt de liturgie samen en is daarmee bepalend voor de liedkeuze.

Het aanbod van liederen is groot. Om duidelijkheid te geven aan welke liederen er in de erediensten gezongen worden is besloten om met een liedlijst te werken. Deze “liedlijst” moet ruim en veelzijdig zijn, passend bij de veelkleurigheid van de gemeente. De lijst zal regelmatig geactualiseerd en uitgebreid worden. Het is een “groeilijst” die dient als richtlijn en is geen dictaat. De liturg kan, indien hij dit nodig acht van de lijst afwijken[1].   

1.2         Liedlijst

De liedlijst (anno mei 2018) bestaat uit:

 • De 150 psalmen (zoals opgenomen in het GKB 2017= GK17).
 • De gezangen opgenomen in GK17 (opm. zolang er geen beamlicentie is voor GK17 en gemeente nog niet in bezit is van GK17, zingen wij uit GK06)
 • De liederen uit het Liedboek 1973 die overgenomen zijn in het nieuwe Liedboek2013.
 • Selectie uit Liedboek 2013[2].
 • Selectie uit andere bundels en bronnen: zoals  de Opwekkingsbundels waarbij allereerst is uitgegaan van de advieslijst zoals die eerder door de GS2014 is opgesteld, Sela en Psalmen voor Nu.
 • De zegenbeden:
  1. Van St. Patrick, muziek Dirk Zwart.
  2. Priesterzegenbede (Engelstalig), muziek John Rutter.
 • De kinderliederen worden niet in de liedlijst opgenomen[3].

 

1.3         Werkwijze

De liturg dient bij het samenstellen van de liturgie rekening te houden met de veelzijdigheid en veelkleurigheid van de gemeente, maar ook dat de bovengenoemde bronnen niet hetzelfde “gewicht” hebben. Het zwaartepunt bij de liedkeuze dient te liggen bij de Psalmen en de gezangen uit het GK en de geselecteerde liederen uit het LB (2013).  

 

Bij de selectie van liederen uit het “Liedboek 2013” en “andere bronnen” worden de volgende criteria gehanteerd:  

 1. De liederen moeten schriftuurlijk zijn.

Dat betekent dat de teksten op dwalingen worden gecheckt, zoals:

 • Gods heilswerk is niet afhankelijk van onze keuze. Gods keuze gaat voorop, Hij kiest en wij volgen.
 • De vroomheid van de mens staat niet centraal.
 • Geen ‘overwinningstheologie’, als zou er geen kruis dragen en lijden, maar alleen nog blijdschap en vreugde voor een waar christen zijn.
 • Geen alverzoening.

 

 1. Verder worden bij de toetsing en beoordeling van de liedteksten als uitgangs- en aandachtspunten genomen:
 • Bekijk en weeg de liederen als geheel.
 • De liederen zingen wij als kinderen van God en als Nieuw-Testamentische gemeente.
 • Beoordeel liederen uitsluitend op de inhoud zelf, zonder mee te wegen wie of wat de dichter was/is;
 • Bezie de tekst in voorkomende gevallen ook als poëzie, wat betekent dat de tekst niet per definitie letterlijk genomen moet worden.

 

 1. Naast de inhoudelijke toetsing van de liederen wordt ook de geschiktheid voor gemeentezang, koor- of solozang, inpassing in de liturgie en de uitvoering in ons kerkgebouw bekeken[4]. Een advies voor uitvoering wordt gegeven.

De toetsing vindt getrapt plaats. Allereerst door een werkgroep, vervolgens beoordeelt de predikant (ds Treurniet). Na afstemming wordt de lijst van getoetste en goedgekeurde liederen aan de kerkenraad voorgelegd voor accordering. Na akkoord wordt de liedlijst geactualiseerd en kunnen in de erediensten gebruikt worden[5]. Liederen met onbekende of lastige melodieën worden in principe eerst met de gemeente geoefend[6].

Voor de kinderliederen wordt een andere werkwijze gevolgd. De werkgroep Kind en Eredienst vult de liedkeuze in samenwerking met de predikant in. Liedkeuze wordt afgestemd met wat de kinderen op de scholen geleerd hebben en dus op dat moment bekend is. De inhoudelijke toetsing, aansluiting bij de eredienst en uitvoering is hiermee vastgelegd.

De liedlijst wordt op de website “de-fontein.com” gepubliceerd (onder kopje “overig” de tab “Muziekprofiel”).

 

2          Wie zingt

 1. Wie zingt. Als hoofduitvoeringsvorm geldt gemeentezang met begeleiding van orgel en/of piano. Koorzang kan worden ingezet met name in bijzondere diensten. Solozang kan plaatsvinden in de vorm van ‘leadzang’ ter ondersteuning bij liederen uit de Opwekkingsbundel, Sela en Psalmen van nu. Er is enige ruimte om in reguliere diensten een zogeheten ‘luisterlied’ via koorzang, solozang of alleen audiovisuele techniek te hebben.

2.1        Begeleiding

Uitgangspunt is dat begeleidingsvorm moet passen bij het type lied. Begeleiding door orgel en piano vormt de basis (huidige praktijk).  Aanvulling en ondersteuning door andere instrumenten is prima. Benutten van mogelijkheden en talenten. Het initiatief en verantwoordelijkheid voor goede uitvoering, ligt bij de “organist en/of pianist van dienst”.

 

 

[1] Voor praktische invulling zie Bijlage Praktische Werkwijze

[2] Aan selectie wordt gewerkt sinds januari 2017

[3] Zie 1.3 voor motivatie en invulling.

[4] Er zijn beperkingen ivm de akoustiek. Up-tempo nummers die vragen om een pittige band ondersteuning, en melodieën met een lastig ritme zijn voor gemeentezang in ons kerkgebouw niet geschikt.

[5] Dit is de algemene werkwijze. Met het grote aanbod van liederen neemt het toetsen en accorderen veel tijd in beslag en gebeurt het dat liederen die zeer geschikt zijn om toegepast te worden in een liturgie, en voldoen aan de gestelde criteria, nog niet zijn opgenomen in de liedlijst. Onze predikant heeft de vrijheid om deze liederen toch op te nemen in de liturgie (zie ook 1.1.),  Deze liederen worden dan direct toegevoegd aan de liedlijst. 

[6] Uitzonderingen: zie Bijlage Praktische Werkwijze

 

De liedlijst van het Muziekprofiel van Vlaardingen mei 2018 bestaat uit:

 • De 150 psalmen (zoals opgenomen in het GKB 2017= GK17)
 • De gezangen opgenomen in GK17 (opm. zolang er geen beamlicentie is voor GK17 en gemeente nog niet in bezit is van GK17, zingen wij uit GK06)
 • De liederen uit het Liedboek 1973 die overgenomen zijn in het nieuwe Liedboek2013
  1. zie overzicht in onderstaande tabel A
 • Een aantal gezangen uit Liedboek 2013
  1. zie overzicht in onderstaande tabel A
 • Een selectie uit andere bundels, met name uit de Opwekkingsbundels waarbij allereerst is uitgegaan van de advieslijst zoals die eerder door de GS2014 is opgesteld.
  1. (zie onderstaande overzichtstabel B)
 • De zegenbeden:
  1. Van St. Patrick, muziek Dirk Zwart
  2. Priesterzegenbede (engelstalig) , muziek John Rutter.
 • De kinderliederen worden niet in de liedlijst opgenomen

 

Overzichtstabel A met liederen in het Liedboek 2013 die overgenomen zijn uit het liedboek 1973

en eerste selectie uit Liedboek 2013.

Liedboek 2013 Tekst eerste regel of (onder)titels die niet gelijk zijn aan de eerste regel (cursief) Liedboek voor de Kerken 1973 Gezangen  
23,1 D’Almachtige is mijn Herder en Geleide 13,1  
23,2 De Heer is mijn herder (ten Kate) 14  
90,1 O God, die droeg ons voorgeslacht 397  
103,1 Loof nu, mijn ziel, de Here 15  
103,3 Loof de Koning, heel mijn wezen 460  
117,1 Gij volken looft uw God en Heer 16  
130,1 Uit angst en nood stijgt mijn gebed 19  
146,1 Laat ons nu vrolijk zingen 20  
146,3 Alles wat adem heeft love de Here 21  
151 Ik zing voor de Heer en ik prijs zijn gezag 6  
152 Mijn hart verheugt zich zeer 9  
158,1 God zij geloofd uit alle macht 67  
175 Wij hebben een sterke stad 28  
176 Om Sions wil zwijg ik niet stil 34  
206 De zon gaat op in gouden schijn 374  
207 De trouw en goedheid van de Heer 375  
209 Heer Jezus, o Gij dageraad 327  
213 Morgenglans der eeuwigheid 289  
214 Het licht dat weer opnieuw begon 378  
215 Ontwaak, o mens de dag breekt aan 380  
225 Zingen wij van harte zeer 410  
237 O zalig licht, Drievuldigheid 253  
239 O Christus die de zonne zijt 383  
240 Blijf bij ons, Jezus, onze Heer 316  
243 O Heer mijn God, ook deze nacht 387  
244 Nu is de dag ten einde 389  
245 ‘k Wil U, o God, mijn dank betalen 390  
247 Blijf mij nabij, wanneer het duister daalt 392  
248 De dag, door uwe gunst ontvangen 393  
272 Wij zoeken in uw huis uw aangezicht, o Here 324  
273 Looft God, die zegent al wat leeft 319  
302 God in den hoog’ alleen zij eer 254  
313 Een rijke schat van wijsheid 326  
314 Here Jezus, om uw woord 328  
315 Heb dank, o God van alle leven 330  
316 Het woord dat u ten leven riep 7  
345 Gij hebt uw woord gegeven 341  
347 Here Jezus, wij zijn nu 334  
348 Heer van uw kerk 335  
360 Kom Schepper, Geest, daal tot ons neer 237  
361 Er heeft een stem gesproken 100  
375 God zij gezegend! Laat ons dank bewijzen 354,2  
381 Genadig Heer, die al mijn zwakheid weet 358  
382 O alle gij dorstigen, komt tot de stromen 33  
384 Als Koning opgetreden 112  
405 Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig 457  
412 Wij loven U, o God, belijden U als Heer 399  
413 Grote God, wij loven U 444  
415 Zegen ons, Algoede 456  
435 Heft op uw hoofden, poorten wijd 120  
438 God Lof! Nu is gekomen 121  
439 Verwacht de komst des Heren 126  
440 Gaat, stillen in den lande 127  
444 Nu daagt het in het oosten 124  
445 De nacht is haast ten einde 130  
447 Het zal zijn in het laatste der tijden 23  
450 Verblijd u in de Heer te allen tijd 98  
451 Richt op uw macht, o Here der heirscharen 119  
466 O kom, o kom, Immanuel (NB: wel in hertaling: 4660) 125  
468 Prijs de Heer die herders prijzen 140  
470 U Jezus Christus loven wij 142  
473 Er is een roos ontloken 132  
474 Looft God, gij christnen, maakt Hem groot 147  
477 Komt allen tezamen 138  
478 Komt, verwondert u hier, mensen 139  
481 Hoor, de englen zingen de eer 135  
482 Er is uit ‘s werelds duistre wolken 26  
487 Eer zij God in onze dagen 134  
488 In den Beginne was het woord 150  
513 God heeft het eerste woord 1  
515 Een Kind geboren te Bethlehem 152  
516 Van ‘t vroeglicht van de dageraad 156  
517 Christus, met eer gekroonde 158  
550 Verheug u, gij dochter van Sion 42  
557 Naam van Jezus die ten dode 97  
558 Jezus, om uw lijden groot 178  
575 Jezus, leven van ons leven 182  
576,1 O hoofd vol bloed en wonden 183  
577 O wereld, zie uw leven 193  
580 Dag zo bitter en zo goed 194  
596 Ontwaak, gij die slaapt, sta op uit de dood 462  
617 De Heer is waarlijk opgestaan 208  
619 Lof zij God in de hoogste troon 213  
620 Hoort aan, gij die Gods kindren zijt 207  
621 Heerlijk verschenen is de dag 200  
622 Nu triomfeert de Zoon van God 205  
624 Christus, onze Heer, verrees 215  
628 Nu moet gij allen vrolijk zijn 209  
641 Jezus leeft en ik met Hem 217  
642 Ik zeg het allen, dat Hij leeft 218  
651 Christus heeft voor ons geleden 105  
653 U kennen, uit en tot U leven 75  
654 Zingt nu de Heer, stemt allen in 169  
655 Zingt voor de Heer een nieuw gezang 225  
659 Kondig het jubelend aan 224  
661 Ten hemel opgevaren is 228  
663 Al heeft Hij ons verlaten 234  
670 Kom Schepper, God, o Heilge Geest 239  
671 Nu bidden wij de Heilige Geest 241  
672 Komt laat ons deze dag met heilig vuur bezingen 242  
675 Geest van hierboven 477  
677 Geest, uit de hemel neergedaald 245  
678 Vrees niet, gij land, verheug u en wees blijde 39  
687 Wij leven van de wind 249  
704 Dankt, dankt nu allen God 44  
705 Ere zij aan God, de Vader 255  
713 Wij moeten Gode zingen 301  
717 Waartoe geploegd 287  
718 God, die leven 350  
723 Waar God de Heer zijn schreden zet 305  
726 Hoor een heilig koor van stemmen 109  
727 Voor alle heilgen in de heerlijkheid 299  
728 De heiligen, ons voorgegaan 103  
747 Eens komt de grote zomer 288  
748 Het duurt niet lang meer tot de tijd 279  
749 Op waakt op, zo klinkt het luide 262  
751 De Heer verschijnt te middernacht 63  
753 Er is een land van louter licht 290  
754 Liefde Gods, die elk beminnen 443  
755 Toch overwint eens de genade 297  
756 Laat komen, Heer, uw rijk 294  
758 Bij ‘t steken der bazuinen 93  
762 De Heer richt op zijn berg een maaltijd aan 27  
764 Een zaaier ging uit om te zaaien 54  
766 Ik zag een nieuwe hemel zich verheffen 114  
767 De toekomst van de Heer is daar 199  
769 Eens, als de bazuinen klinken 300  
770 De Here, de heerser der aarde 41  
796 U Here Jezus roep ik aan 404  
797 Ach hoe vluchtig, ach hoe nietig 271  
800 Wat zou ik zonder U geweest zijn 454  
801 Door de nacht van strijd en zorgen 459  
834 Vernieuw gij mij, o eeuwig Licht 437  
835 Jezus, ga ons voor 442  
838 O grote God die liefde zijt 481  
841 Wat zijn de goede vruchten 252  
846 De wijsheid van voor alle tijden 22  
863 Nu laat ons God de Here 408  
864 Laat ons de Heer lofzingen 409  
867 Looft overal, looft al wat adem heeft 424  
868 Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere 434  
869 Lof zij de Heer, ons hoogste goed 431  
871 Jezus zal heersen waar de zon 281  
898 Een vaste burcht is onze God 401  
899 Wat mijn God wil, geschied’ altijd 403  
902 Is God de Heer maar voor mij 90  
903 Zou ik niet van harte zingen 426  
904 Beveel gerust uw wegen 427  
907 Jezus, mijn verblijden 428  
909 Wat God doet, dat is welgedaan 432  
910 Soms groet een licht van vreugde 448  
912 Neem mijn leven, laat het, Heer 473  
913 Wat de toekomst brengen moge 293  
941 Waarom moest ik uw stem verstaan 484  
965 Heer, stuur zelf het schip der kerk 306  
968 De ware kerk des Heren 303  
971 Zingt een nieuw lied voor God de Here 320  
972 Hoe goed, o Heer, is ‘t hier te zijn 318  
978 Aan U behoort, o Heer der heren 479  
981 Zolang er mensen zijn op aarde 488,2  
990 De laatsten worden de eersten 70  
995 O Vader, trek het lot U aan 349  
1009 O lieve Heer, geef vrede 284  
1010 Geef vrede, Heer, geef vrede 285  
1012 Geef aan de wereld vrede, Heer 286  
       
Selectie uit het liedboek 2013  (eerste aanvulling)
156 Ik heb verstaan, Heer, wat Gij hebt gezegd  
286 Waar de mensen dwalen in het donker  
416 Ga met God en Hij zal met je zijn  
425 Vervuld van uw zegen  
479 Een lied weerklinkt in deze nacht  
490 Heden zult gij zijn glorie aanschouwen  
725 Gij boden rond Gods troon  
787 Wijs mij niet af, ik kan je niet verlaten  
836 O Heer die onze Vader zijt  
         

 

Selectie uit het liedboek 2013

(tweede aanvulling vanuit blok LB 574-702)

Lied Tekst eerste regel of (onder)titels die niet gelijk zijn aan de eerste regel (cursief)
564,1 Het kruis van de Heer is onze trots
564,2 Wij roemen in ‘t kruis
565 Het hoogste woord daalt uit het licht
566 Midden in de dood
569 Voetwassing
570 Toen jezus had gebeden
571 In stille nacht houdt Hij de wacht
574 Glorie zij U, Christus, U leed onze nood
575 Jezus, leven van ons leven
576,2 O hoofd, vol bloed en wonden
577 O wereld, zie uw leven
578 O kostbaar kruis, o wonder Gods
580 Dag zo bitter en zo goed
581 Hier zwijgt het hoge denken
582 Door wat voor grote eenzaamheden
584 Is zijn ure nu gekomen
585 Waar was jij, toen men Hem gekruisigd had?
586 Zie de mens die in zijn lijden
587 Licht voor de wereld, geeft U zich gevangen
588 Heilig aanschijn van het Lam
590 Nu valt de nacht
591 O Heer, wees met uw kerk
592 Stil ligt de tuin rondom het witte graf
595 Juich, hemelen, één koor van engelen
596 Ontwaak, gij die slaapt, sta op uit de dood
597 Wees hier aanwezig
598 Dans nos obscurités
599 O diepe nacht die ons omringt
604 De eerste dag der week
606 Met Mozes zijn wij meegegaan
608 De steppe zal bloeien
609 Lied van Ezechiël
610 Zo dor en doods
611 Wij zullen leven, God zij dank
612 Wij komen als geroepen
614 Halleluja! Ontwaak ik, nog ben ik bij U
616 Christus is opgestanden
617 De Heer is waarlijk opgestaan
618 Christus lag in de dood terneer
619 Lof zij God in de hoogste troon
620 Hoort aan, gij die Gods kindren zijt
621 Heerlijk verschenen is de dag
622 Nu triomfeert de Zoon van God
623 O hart, spring op vol vreugde
624 Christus, onze Heer, verrees
625 Groen ontluikt de aarde
626 Ik zoek mijn Heer, het graf is leeg
627 Wij delen verdriet en zorgen
628 Nu moet gij allen vrolijk zijn
630 Sta op! – Een morgen ongedacht
631 Tussen waken, tussen dromen
632 Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt en gegeven
633 De lichtvorst, de ontluisterde
636 Liefde is licht, opnieuw geboren
638 De Heer is waarlijk opgestaan (Da Costa)
639 Christus in het graf geborgen
640,1 Halleluja! Verlang als pasgeboren kinderen
640,2 Halleluja! De trouw van God vult de aarde
640,3 Halleluja! Jubel voor God heel de aarde
640,4 Halleluja!, Zing voor God een nieuw lied
640,5 Halleluja! Verkondig het, juich, heel de aarde
640,6 Halleluja! Hoor mij, God, ik roep
641 Jezus leeft en ik met Hem
642 Ik zeg het allen, dat Hij leeft
644 Terwijl wij Hem bewenen
646 De Heer is onze reisgenoot
647 Voor mensen die naamloos
648 Zing halleluja, hemel en aarde, zing
649 O Heer, blijf toch niet vragen
650 De aarde is vervuld
651 Christus heeft voor ons geleden
652 Zing jubilate voor de Heer
653 U kennen, uit en tot U leven
654 Zingt nu de Heer, stemt allen in
655 Zingt voor de Heer een nieuw gezang
656 Ik ben de wijnstok
657 Zolang wij ademhalen
659 Kondig het jubelend aan
660 Halleluja! Wat, Galileeërs staat u daar te staren
661 Ten hemel opgevaren is
662 Heer, komt in deze tijd
663 Al heeft Hij ons verlaten
664 Naam van Jezus, nu verheven
666 De Heer is opgetogen
667 Hij leeft
668 Halleluja! Adem van God vult heel de aarde
669 Kom o Geest des Heren kom
670 Kom Schepper, God, o Heilge Geest
671 Nu bidden wij de Heilige Geest
672 Komt laat ons deze dag met heilig vuur bezingen
675 Geest van hierboven
677 Geest, uit de hemel neergedaald
678 Vrees niet, gij land, verheug u en wees blijde
682 Dit is het wonder, de kracht van de Geest
683 ‘t Is feest vandaag, ‘t is pinksterfeest
686 De Geest des Heren heeft
687 Wij leven van de wind
688 Heilige Geest Gij zijt als de wind
690 Taal op de tong
692 Wij wachten op de Geest beloofd
695 Heer, raak mij aan met uw adem
698 Zend uw Geest
699 O pinksterdag
700 Als de wind die waait met vlagen
702 Geschenk uit de hemel

 

Overzichtstabel B met door toetsingsgroep aanbevolen liederen en gezangen uit Opwekking, Psalmen voor Nu, Sela en Op Toonhoogte

  Tekst eerste regel of titel Categorie Goedgekeurd door de Generale Synode 2014
Opwekking 32 Dit is de dag (naar Ps. 118:24) Psalmlied Ja
Opwekking 46 Vader, ik aanbid u Lofprijzing en aanbidding Ja
Opwekking 51 Dit is mijn gebod Dienen en liefhebben/ getuigen en verkondigen Ja
Opwekking 54 Looft de Here alle gij volken (Ps 117) Psalmlied  
Opwekking 59 Mogen de woorden van mijn mond (Ps 19) Psalmlied  
Opwekking 60 Voor Uw liefde, Heer Jezus Lofprijzing en aanbidding  
Opwekking 136 Abba Vader Overgave en toewijding  
Opwekking 148 Gods volk wordt uitgeleid Lofprijzing en aanbidding  
Opwekking 160 Don’t build your house Geloven en belijden  
Opwekking 174 Juicht want Jezus is Heer Kruis en opstanding  
Opwekking 176 U bent mijn schuilplaats Geloven en belijden  
Opwekking 181 Majesteit Lofprijzing en aanbidding Ja
Opwekking 194 U maakt ons een Gemeente en gemeenschap  
Opwekking 228 Wij zijn hier bijeen in Jezus’ naam Gemeente en gemeenschap Ja
Opwekking 244 Welzalig de man die niet wandelt (Psalm 1) Psalmlied Ja
Opwekking 249 Heer wat een voorrecht Gemeente en gemeenschap  
Opwekking 263 Er is een Verlosser Geloven en Belijden  
Opwekking 267 Groot is de Heer Lofprijzing en aanbidding  
Opwekking 268 Hij kwam bij ons heel gewoon Kruis en opstanding Ja
Opwekking 276 Laat heel de wereld zien Dienen en liefhebben/ getuigen en verkondigen  
Opwekking 298 Hosanna Lofprijzing en aanbidding  
Opwekking 313 In een donker graf gevangen Kruis en opstanding Ja
Opwekking 331 Breng dank aan de eeuwige Lofprijzing en aanbidding Ja
Opwekking 334 Heer uw licht en uw liefde schijnen Dienen en liefhebben/ getuigen en verkondigen Ja
Opwekking 343 Heilige Geest van God, vul opnieuw mijn hart Werk van de Geest  
Opwekking 347 Ik geloof Geloven en belijden Ja
Opwekking 349 Hij is verheerlijkt Lofprijzing en aanbidding  
Opwekking 354 Glorie aan God Lofprijzing en aanbidding Ja
Opwekking 355 U die mij geschapen hebt Overgave en toewijding Ja
Opwekking 369 Door uw genade Schuld en vergeving Ja
Opwekking 379 Heerlijk is uw naam Lofprijzing en aanbidding  
Opwekking 389 Create in me a clean heart (Ps 51) Psalmlied Ja
Opwekking 399 Vader God, ik vraag me af Overgave en toewijding Ja
Opwekking 407 O, Heer mijn God Lofprijzing en aanbidding Ja
Opwekking 411 Geprezen zij de Here (Ps 68) Psalmlied Ja
Opwekking 412 Kom tot mij Lofprijzing en aanbidding Ja
Opwekking 420 Geen and’re naam Lofprijzing en aanbidding  
Opwekking 428 Genade zo oneindig groot (amazing grace) Geloven en belijden Ja
Opwekking 429 God wijst mij een weg Geloven en belijden  
Opwekking 430 Heer ik prijs uw grote naam Lofprijzing en aanbidding Ja
Opwekking 436 Onze Vader Gebed en zegen Ja
Opwekking 454 Zegen, aanbidding Lofprijzing en aanbidding Ja
Opwekking 461 Mijn Jezus, mijn Redder Lofprijzing en aanbidding Ja
Opwekking 462 Aan uw voeten Heer Luisteren en gehoorzamen Ja
Opwekking 474 Niemand is als U Overgave en toewijding Ja
Opwekking 479 Wij zijn meer dan overwinnaars Dienen en liefhebben/ getuigen en verkondigen Ja
Opwekking 480 U stierf voor mij Kruis en opstanding Ja
Opwekking 495 Hemelse Vader (Avondmaal) Gemeente en gemeenschap  
Opwekking 502 Jezus, ik wil heel dicht bij U komen Overgave en toewijding Ja
Opwekking 510 Dit is mijn verlangen Roepen en verlangen Ja
Opwekking 518 Heer u doorgrondt en kent mij (Ps 139) Psalmlied Ja
Opwekking 520 Wees mijn verlangen Roepen en verlangen  
Opwekking 523 Laat ieder het horen Kerst Ja
Opwekking 527 Licht in de nacht Kerst Ja
Opwekking 531 Immanuël, Immanuël Kerst  
Opwekking 534 Jezus, Gods heerlijkheid verschijnt Kerst  
Opwekking 539 Kom, nu is de tijd Overgave en toewijding Ja
Opwekking 542 God van trouw Geloven en belijden  
Opwekking 544 Meer dan rijkdom Geloven en belijden Ja
Opwekking 545 Op dat moment Kruis en opstanding  
Opwekking 548 Hart van aanbidding Lofprijzing en aanbidding  
Opwekking 549 Ik kniel neer en beleid Geloven en belijden  
Opwekking 552 Herstel ons land Schuld en vergeving  
Opwekking 553 Laat het feest zijn in uw huizen Dienen en liefhebben/ getuigen en verkondigen Ja
Opwekking 557 Laat uw glorie zien Dienen en liefhebben/ getuigen en verkondigen  
Opwekking 558 Voor uw grote naam (Ps 103:14-18) Psalmlied  
Opwekking 569 Regeer in mij Overgave en toewijding  
Opwekking 574 Groot is Hij Lofprijzing en aanbidding Ja
Opwekking 575 Jezus alleen Geloven en belijden  
Opwekking 580 Ik ben zo dankbaar Kruis en opstanding Ja
Opwekking 585 Er is een dag Toekomst en eeuwig leven Ja
Opwekking 595 Mijn hart verheugt zich zeer Kerst  
Opwekking 598 Uw sterke hand Overgave en toewijding Ja
Opwekking 599 Nog voordat ge bestond Roepen en verlangen  
Opwekking 602 Vrede van God Gebed en zegen Ja
Opwekking 609 U bent Heilig Lofprijzing en aanbidding Ja
Opwekking 612 En ik kom tot U Schuld en vergeving Ja
Opwekking 614 Zie hoe Jezus daar loopt Kruis en opstanding Ja
Opwekking 616 Houd mij dicht bij U Overgave en toewijding Ja
Opwekking 624 Wees genadig Schuld en vergeving Ja
Opwekking 638 Prijs Adonai Lofprijzing en aanbidding Ja
Opwekking 640 Ik hef mijn ogen op naar de bergen (Ps 121) Psalmlied Ja
Opwekking 642 De rivier Schuld en vergeving  
Opwekking 665 Ooit komt er een dag Toekomst en eeuwig leven  
Opwekking 688 Genade zo groot Geloven en belijden  
Opwekking 695 Stil (Ps 17:8/Ps 62:6) Psalmlied  
Opwekking 697 Al wat ik ben (Jezus, ik geloof in U) Overgave en toewijding  
Opwekking 705 Aan de maaltijd wordt het stil Dienen en liefhebben/ getuigen en verkondigen  
Opwekking 714 Uw liefde laat nooit los Geloven en belijden  
Opwekking 717 Stil mijn ziel, wees stil Luisteren en gehoorzamen  
Opwekking 720 God maakt vrij Lofprijzing en aanbidding  
Opwekking 733 Tienduizend redenen Lofprijzing en aanbidding  
Psalmen voor nu 16 Mijn God ik kom naar U Psalmlied  
Psalmen voor nu 84 Wat hou ik van uw huis Psalmlied  
Psalmen voor nu 130 Uit de diepten Psalmlied  
Sela Volheid van genade Kerst  
Sela Wijs mij de weg naar Bethlehem Kerst  
Sela De Heer is je schild en bevrijder (Mijn toevlucht) (Ps. 91) Psalmlied  
Sela Getsémane Kruis en opstanding  
Sela Lam van God (Agnus Dei) Kruis en opstanding  
Sela Zie hoe Jezus lijdt voor mij Kruis en opstanding  
Sela Geef ons uw vrede Gebed en zegen  
Sela Gebed om zegen Gebed en zegen  
Sela Ik zal er zijn Geloven en  belijden  
Sela Votum/groet Geloven en  belijden  
Sela Belijdenis Geloven en  belijden  
Sela Jezus’ liefde voor mij Overgave en toewijding  
Sela Heer wijs mij Uw weg Overgave en toewijding  
Sela Doop Gemeente en gemeenschap  
Sela Aan Uw tafel (Avondmaal) Gemeente en gemeenschap  
Op Toonhoogte 220 Wij blijven geloven Geloven en  belijden  
Op Toonhoogte 225 Door de wereld gaat een woord Luisteren en gehoorzamen  
Op Toonhoogte 394 In de hemel is de Heer Toekomst en eeuwig leven