Meditatie

Meditatie- wie is God voor mij?

Beste lezer/ luisteraar,

Boven deze meditatie heb ik staan: WIE IS GOD VOOR MIJ

Als we met elkaar willen nadenken over wie God voor mij is, dan zal het moeten gaan over de inhoud van ons geloof (of misschien wel over ons niet-geloven). Daarbij moet dan wel de Bijbel open, het Woord van God. Dus wat heeft God tegen ons te zeggen.

Ik lees met u een paar verzen uit Psalm 23 en dat is een psalm van David:

De HEER is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets. Hij laat mij rusten in groene weiden en voert mij naar vredig water, Hij geeft mij nieuwe kracht en leidt mij langs veilige paden tot eer van Zijn Naam. Al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen gevaar, want U bent bij mij, uw stok en uw staf, zij geven mij moed. U nodigt mij aan tafel voor het oog van de vijand, U zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over. Geluk en genade volgen mij alle dagen van mijn leven, ik keer terug in het huis van de HERE tot in lengte van dagen.

Psalm 23 is misschien wel de bekendste en geliefdste psalm uit de Bijbel. Miljoenen christenen koesteren de woorden en hebben die troost en kracht van deze psalm ervaren, vooral in moeilijke tijden. Maar ook als het leven niet zwaar is, geeft Psalm 23 veel houvast voor een leven met God. We leren God hier kennen als herder en zijn liefdevolle zorg staat centraal. Zoals een herder er helemaal is voor elk schaap uit zijn kudde, zo is de HERE er voor elk mens dat bij Hem wil horen.

En als de HEER je herder is, dan heb je alles, alles wat je nodig hebt. Dat is bemoedigend en troostvol. Maar tegelijk soms moeilijk dat echt te geloven. Hoe vaak ontbreekt het ons aan gezondheid, aan menselijke nabijheid, echte liefde, aan toekomstperspectief. Ook voor mensen die zijn opgegroeid in een christelijk gezin, gedoopt in de kerk, zondags naar de zondagschool gingen en waar thuis de Bijbel openging en er voor het eten werd gebeden en gedankt.

En dan toch zie je het soms niet meer zitten in het leven.

Er is ook een lied gemaakt over deze psalm, De Heer is mijn Herder. In één van de verzen staat: De Heer is mijn Herder! Al dreigt ook het graf, geen kwaad zal ik vrezen, Gij zult bij mij wezen.

Of zoals in de Bijbeltekst zelf staat: Al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen gevaar, want U, God, bent bij mij.

Ons leven kan moeilijk zijn met soms intens verdrietige dingen. We hebben te maken met ziekte, sterven, relaties die stuk lopen, diepe teleurstellingen en zonden die heel veel kapot maken. Iedereen kan dat voor zichzelf wel invullen bij dat diep donkere dal van dit lied, van deze Psalm.

Wat goed dat dit benoemd mag worden. We hoeven ons niet mooier voor te doen dan we zijn. We hoeven wat moeilijk en verdrietig is in onze levens niet te verzwijgen. Alleen als we het benoemen en bij God brengen, bijvoorbeeld in ons gebed, dan kan Gods zorg zich ook uitstrekken tot wat kapot en verdrietig is in ons leven.

En dat kan er zelfs op uitlopen dat we God dan danken dat we niet voor Hem hoeven te verzwijgen dat er donkere dalen in ons leven zijn. Dat Hij ons dan niet uit het oog verliest. Want (lezen we in die psalm) …want U God bent bij mij…Ik ben niet alleen.

Dat je moet lijden is erg. Dat je verdriet hebt en rouwt ook. Maar nog erger is het als je daarin alleen bent, als er niemand is die met je meeleeft, niemand die je kent in je hulpeloosheid en hopeloosheid.

Maar, als we in zo’n moeilijke situatie terecht komen, misschien wel aan het einde van ons leven, en we hebben niet altijd rekening gehouden met God, onze Herder, niet altijd geluisterd naar zijn stem: Hoe dan?? Als je terug kijkt en misschien wel dingen ziet die je maar liever niet meer ziet. Dingen waarmee je God niet onder ogen durft komen? Ook dan mogen we God vragen of Hij ons al onze verkeerde dingen wil vergeven.

Want…. En dan noem ik u nog een tekst uit de Bijbel. Nog niet zo lang geleden zelfs “de mooiste tekst uit de Bijbel” genoemd. Die staat in Johannes 3:16: “God had de wereld zo lief dat Hij zijn enige Zoon gegeven heeft, opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.”

De vraag is nu: waarom had God en heeft God de wereld zo lief? Wel, Hij had die zelf bedacht en gemaakt. Zo begint de Bijbel in Genesis 1: “En God keek naar alles wat Hij gemaakt had en zag dat het zeer goed was.” Dat gold voor alles, maar speciaal de mens. De mens zó goed geschapen en de aarde zó mooi gemaakt.

Maar wat heeft de mens er van gemaakt en maken wij er nog dagelijks van? Wij, mensen, denken het beter te weten dan God, onze Schepper. Kijk, en dan gaat het mis in deze wereld. Niet omdat God het niet goed deed of goed had gedaan. Het was de mens die voor z’n leven op aarde niets meer te maken wilde hebben met God, zijn Maker, zijn Schepper.

Maakte God er toen een eind aan? Zó lief had God de wereld dat Hij dat niet heeft gedaan. Wat laat de Bijbel juist zien? God wil niet de ondergang van mensen, maar dat wij, mensen, worden gered. Daarom heeft God zijn eigen Zoon er op afgestuurd. Zijn enige Zoon, het hoogste wat Hij had heeft God ingezet om de wereld te redden.

Denk daar maar aan in deze tijd van het jaar met christelijke feestdagen als Goede Vrijdag en Pasen. Jezus moest als de zoon van God sterven aan het kruis voor onze zonden.

Maar het is ook Pasen geweest en daarom is er nu léven voor ieder die in Hem gelooft!

Niemand hoeft dus te zeggen: ‘maar dát is voor mij niet weggelegd’. Het enige wat je hoeft te doen is antwoord geven op die liefde van God. Dus: Aanpakken dat geschenk van God: Zijn zoon, Jezus die de Christus is.

Misschien zegt u wel:  “Hoe kom ik bij dat geschenk, hoe krijg ik dat?”  
De vraag is dan: Hoeveel moeite hebt u er voor gedaan? Heb je God echt gezocht in je leven? Wel eens een tijd lang heel bewust een kort of langer Bijbelgedeelte gelezen, daar over nagedacht, Gods stem gehoord??!!

God keert zich niet van ons af, God wendt zich juist naar ons toe. Hij kijkt ons aan! Hij kijkt ons recht in de ogen en roept jouw en uw naam! En Hij roept een leven lang, dag in dag uit.

Als we terugkijken op ons leven, dan worden we niet altijd blij om wat we zien en ervaren hebben. Maar met dit Woord van God kunnen we verder, als we dat meenemen op onze levensweg, hoe lang of hoe kort die ook (nog) is.                                                                                      
Daarom leef bij een geopende Bijbel.
Leef zo ook in nauwe verbondenheid met God, die ook uw God wil zijn.

Amen