Meditatie

Meditatie- voor een christen is het gebed noodzakelijk

Beste lezer,

Boven deze meditatie heb ik staan: Voor een christen is het gebed noodzakelijk.

Ik lees u enkele verzen uit het Bijbelboek Lucas (Lucas 11:1-4): ‘Eens was Jezus aan het bidden, en toen Hij zijn gebed beëindigd had, zei één van zijn leerlingen tegen Hem: ‘Heer, leer ons bidden, zoals ook Johannes het zijn leerlingen geleerd heeft. En Jezus zei tegen hen: Wanneer u bidt, zeg dan: Onze Vader, Die in de hemelen zijt. Uw Naam worde geheiligd. Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, zoals in de hemel, zo ook op de aarde.’

De leerlingen vragen de Here Jezus dus: Heer, leer ons bidden. Is dat misschien ook een vraag die bij ons leeft? Maar dat weten we toch wel, je bidt toch tot God? Zouden de discipelen dat ook niet geweten hebben, toen ze die vraag stelden: Heer, leer ons bidden??

Laten we proberen antwoord te geven op de vraag wat we onder bidden verstaan.

We zouden eenvoudig kunnen zeggen dat bidden is: met eerbied en vertrouwen een gesprek met God voeren. Dat kan op de wijze van danken, maar ook van vragen en smeken en het kan ook op de wijze van aanbidden.

Belangrijk daarbij is dat wij steeds moeten bedenken dat wij tot God bidden omdat Hij eerst het gesprek met ons begonnen is, in zijn Woord, in de Bijbel. Ons bidden is dus een antwoord op zijn Woord. We bidden om zo te zeggen met onze gevouwen handen op een open bijbel.

Een volgende vraag is dan, zo hoorde ik onlangs iemand de vraag stellen: Ja maar, tot wie kunnen wij het beste bidden? We hebben geleerd om tot God te bidden als onze Vader. Maar is het ook van belang tot God de Zoon te bidden? En tot God de heilige Geest?

Klopt. We geloven in God de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Dat is de hartslag van ons christelijk geloof. En daarom beginnen we ons gebed meestal met God aan te spreken als Vader. Trouwe Vader of hemelse Vader of andere uitdrukkingen.

Bidden tot God de Vader, dat is iets dat Jezus ons zelf heeft geleerd. Wanneer Jezus zijn leerlingen en ons het volmaakte gebed, het Onze Vader, op de lippen legt, dan zegt Hij: En als u bidt, bidt aldus: Onze Vader die in de hemelen zijt. Jezus zelf deed het ook, denk aan het hogepriesterlijk gebed in Johannes 17, waarin Hij God aanspreekt als Vader. Zo bidden we tot God onze Vader.

En wat bedoelen we dan als we God onze Vader noemen? We kunnen er mee bedoelen dat God onze Schepper is. Dat we van Hem het leven ontvangen. Dat Hij als Schepper alle dingen regeert en alle macht heeft. Denk aan de Apostolische Geloofsbelijdenis die begint met: Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde.

Daarnaast kunnen we God in ons gebed Vader noemen omdat Hij onze Vader is om Jezus wil. Dan gaat het om onze relatie als kind met Vader. Dan spreken we tot God de Vader als zijn kind. Maar dat kan en mag van sommigen niet, vanuit de gedachte: wie ben ik, dat ik God Vader mag noemen. Toch leert Jezus het ons en mogen we het in zijn Naam doen. In dat intieme gesprek vol eerbied en vertrouwen mogen we alles van ons leven met onze hemelse Vader delen.

Dat zei Jezus immers zelf ook toen Hij zijn volgelingen toesprak in Matteüs 7: 11: ‘Als jullie dus, ook al zijn jullie slecht, je kinderen al goede gaven schenken, hoeveel te meer zal jullie Vader in de hemel dan het goede geven aan wie Hem daarom vragen’.

Laat deze vertrouwelijke basis van ons gebed ons bidden rust geven. Laten we wel oppassen voor sleur en routine. Dan raakt die heerlijke Vader-naam zijn inhoud kwijt.

In de Bijbel en dan in de evangeliën lezen we veel over het bidden tot God de Zoon, tot de Here Jezus. Mensen komen tot Jezus, vallen voor Hem op de knieën en bidden tot Hem. En aanbidden Hem. Daarmee belijden ze dat Jezus de Zoon van God is. Dat zei God de Vader zelf ook bij de doop van Jezus in de Jordaan (Matt. 3:17) en ook bij de verheerlijking op de berg (Matt. 17:5): Deze is mijn geliefde Zoon in wie Ik mijn welbehagen heb.

Jezus is nu in de hemel. Daar is Hij onze Hogepriester van wie we lezen dat Hij voor ons bidt. Dat Hij onze voorspraak is bij de Vader. Met andere woorden: wanneer we tot God de Vader naderen dan doen we dat in Jezus’ Naam. Jezus zegt ook (Joh. 14): ‘Als u iets vragen zult in mijn naam: Ik zal het doen’. Dan bidden we niet alleen tot de Vader, maar ook tot de Here Jezus.

Dat is ook de reden dat we niet tot mensen bidden, al hebben ze nog zo heilig geleefd. Die eer komt geen mens toe. Die eer komt alleen God toe en ook onze Heiland, als de Zoon van God.

In het gebed tot onze Here Jezus Christus als de Zoon van God mag het speciaal gaan om onze verlossing door Hem. Dat is het kloppende hart van ons geloof.

En dan het bidden tot de heilige Geest, die ook God is. De heilige Geest wil vooral de Vader en de Zoon in het licht stellen. De heilige Geest is wel vergeleken met een schijnwerper, die een gebouw in het licht stelt. Jezus zegt ergens dat de heilige Geest Hem wil verheerlijken.

Daarom is de heilige Geest het ook die ons leert bidden. Want vanuit onszelf is er geen behoefte aan bidden en als we het al leren dan is het vaak zo zwak dat we soms niet eens weten wat we moeten bidden, schrijft Paulus in zijn brief aan de Romeinen 8. Maar de Geest, ja die bidt in ons, met onuitsprekelijke verzuchtingen. De Geest wil zelfs in ons wonen. Dichterbij kunnen we ons niet indenken. Dan kan het bidden tot de heilige Geest ons geloofsleven verdiepen omdat we ons dan richten tot Gods heilswerk in ons hart.

Als we bidden tot de heilige Geest dan moeten we wel steeds bedenken dat we dit niet los moeten maken van het bidden tot de Vader en de Zoon. In onze tijd vervaagt nog al eens de grens tussen het werk van de heilige Geest en wat wij daarbij (al dan niet religieus) voelen. Dat gevaar voorkomen we door de heilige Geest altijd te verbinden met de Vader en de Zoon.

Tenslotte nog dit. We noemen steeds drie personen, de Vader, de Zoon en de heilige Geest, maar  er is toch maar één God? Dat klopt en dat is omdat God Zich zo in zijn Woord heeft geopenbaard. Hoe moeilijk dat ook lijkt, maar deze drie Personen zijn de enige, ware en eeuwige God. Daarom is het bidden tot één van de drie personen niet meer of minder dan het bidden tot de andere twee. De Vader, de Zoon én de heilige Geest zijn alle drie evenzeer God.

Daarom kan het leerzaam zijn je gebed af te sluiten met het bekende avondgebed: O Vader, dat uw liefde ons blijk. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uwe troost ons neer. Drie-enig God, U zij al d’ eer.

Amen