Meditatie Psalm 93 met God het nieuwe jaar in

Hierbij de meditatie die is gehouden op de radio, klik hier voor meer info

Deze meditatie gaat over Psalm 93 met God het nieuwe jaar in (MACHTIG, WAT EEN KONING – VOOR HEM WIL IK LEVEN).

Eerst audio gedeelte daarna de uitgetypte tekst:

MACHTIG, WAT EEN KONING – VOOR HEM WIL IK LEVEN

Beste luisteraar,

PSALM 93 De HERE is ​koning, met hoogheid is hij bekleed, de HERE is met macht bekleed en omgord. Vast staat de wereld, zij wankelt niet, en vast staat van oudsher uw ​troon, u bent van alle eeuwigheden. De stromen verheffen, HERE, de stromen verheffen hun stem, luid verheffen de stromen hun stem. Maar boven het geraas van de wijde wateren, van de machtige baren der zee, is hoog in de hemel de machtige HERE. Uw uitspraken zijn betrouwbaar. Heiligheid​ is van uw ​huis​ het ​sieraad, HERE, tot in lengte van dagen.

Beste luisteraar,

Veel mensen zijn gevoelig voor muziek. Door muziek of een lied komen emoties naar boven. Muziek kan een bepaald gevoel terugbrengen. Liederen kunnen ook je geloof weer terugbrengen. Je kunt er weer door omhoog getild worden.

Deze keer aan het begin van een nieuw jaar een psalm, want psalmen zijn de belangrijkste bron voor onze gezongen omgang met God. Bij het zingen gaat het toch om het eren en loven van de HERE als onze God? Hij verdient die eer toch ook? Onze aanbidding en onze toewijding, onze schuldbelijdenis en onze lofprijzing. Maar als je zingt of als je luistert naar de inhoud van dat lied uit de Bijbel, eer je God je Maker.

In deze tijd zijn er nogal wat mensen die op God neerkijken en men zegt dan zoiets als: “Nou, die God van de christenen, daar sta ik boven.” Bijvoorbeeld als dit of dat niet zou mogen van God – dan vindt men dat raar, achterlijk gewoon, niet meer van deze tijd. Mensen die op God neerkijken. Maar Psalm 93 kijkt juist naar boven. Omdat God zo groot is. “De HERE is Koning. Met hoogheid is Hij bekleed.” (vs 1). God is zo hoog, je moet echt tegen Hem opkijken. Zie Hem maar voor je. Denk maar aan wat de profeet Jesaja ziet in Jes. 6: “ik zag de HERE, gezeten op een hoogverheven troon. De zoom van zijn mantel vulde de hele tempel.” Stel je even voor: alleen het onderste stukje van die mantel, die zoom vulde al de hele tempel. Hoe groot is God dan wel niet?

Dus, als je God ziet, moet je automatisch omhoogkijken. Net zoals je ‘s nachts naar de sterren kunt kijken. Hoe langer je kijkt, hoe meer je er ziet. Wát een sterrenhemel. Eindeloos. Nu, zo groot is God! “De HERE is koning, met hoogheid is hij bekleed, de HERE is met macht bekleed en omgord”, staat er in vs 1. Machtig, wat een Koning. Wat is Hij groot, wat ben ik klein. Dat zingt deze psalm over de HERE God.

En wij mogen dit ook zingen over zijn Zoon, onze Here Jezus Christus. In het Bijbelboek Openbaring zag Johannes Hem in een lang gewaad, een gouden band om zijn borst. Zijn ogen waren als een vlammend vuur, Zijn voeten gloeiden als brons in een oven. Uit Zijn mond kwam een scherp, tweesnijdend zwaard. Zijn gezicht schitterde als de felle zon. Johannes viel als dood voor z’n voeten. Dat is Jezus, onze Heer. Koning boven alle koningen. Met hoogheid en macht bekleed en omgord.

Als je denkt aan Jezus de Heer, kijk dan naar boven. Machtig, wat een koning.

Vs. 1+2: “Vast staat de wereld, zij wankelt niet”. Want die wereld is Gods wereld. Het is Zijn troon. Dus onze wereld, onze leefwereld, wil God gebruiken als troon. Dus ook ons huis, ons kantoor, ons schoollokaal, onze kamer met alles er op en er aan, is Gods wereld. En als het Gods wereld is, als ons leven Gods troon is, dan staat het ook stevig. Wat er ook gebeurt. Ook als stromen hun stem verheffen (vs. 3), wanneer het bruist en kolkt. Er in de wereld of in ons leven veel dreiging is, veel is om bang voor te zijn. Wat kun je veel golven op je af zien komen als je vooruitkijkt in je leven. Als je denkt aan je gezondheid of een ziekte. De toekomst van je kinderen of je kleinkinderen als je die gekregen hebt. Je kunt je zorgen maken om Gods kerk. En noem maar op. Je kunt het gevoel hebben alsof aan alle kanten de golven op je afstormen.

Maar dan lezen we in vs. 4: “Boven het geraas van de wijde wateren, van de machtige baren der zee, is hoog in de hemel de machtige HERE.” Hij staat vast. Hij geeft vaste grond. Vast staat de wereld, want het is de troon van de eeuwige God, de grote Koning. Maak dat maar persoonlijk: er is stevigheid in uw leven, als in uw leven God zijn troon heeft. Als je tegen Hem zegt: HERE, mijn leven, mijn huis, mijn kamer, mijn gezin, het is Uw troon – ik wil dat U daar Koning bent, dan vind je daar vaste grond onder de voeten.

Zoals Petrus die op de golven liep en opeens schrok van het water en wegzakte, maar de Here Jezus greep hem vast en trok hem overeind. Jezus Christus is Heer over de golven, over het water en de wind. Hij is de vaste rots. Ook voor ons leven.

En als je verder leest in het boek Openbaring, dan krijg je een kijkje achter de schermen van de dingen die om ons heen gebeuren, de golven van het wereldgebeuren. Volken die in opstand komen tegen God. Allerlei vreselijke dingen die in en met de wereld gebeuren. Maar boven dat alles staat Hij die op de troon zit en het Lam. God de Vader heeft de wereldregering gelegd in de handen van Zijn Zoon. Hij staat boven alles wat gebeurt. Hoog in de hemel is de machtige Heer, onze Here Jezus Christus. Machtig, wat een koning! Als je zo Psalm 93 zingt, brengt dit lied je vanzelf bij een belijdenis: HEER, machtige Koning, het is goed om voor U te leven.

Vs. 5: “Uw uitspraken zijn betrouwbaar.” Je kunt er soms aan twijfelen. Is het echt waar, dat christelijk geloof? Deze Psalm wil je al zingend weer overtuigen: ja, God is zo groot en zo sterk en zo stevig, houd je nou maar gewoon aan wat Hij zegt, dat is het beste!

En dan ook weer Openbaringen (1:4,5) waar staat “van Jezus Christus de betrouwbare getuige en de overste, de heerser over de vorsten van de aarde“. Jezus Christus is de betrouwbare getuige. Op Hem kun je rekenen, het hele jaar door.

En verder lezen we daar die bekende woorden van het begin van een kerkdienst: “Genade zij u en vrede van Hem die is en die was en die komt “. Die God komen we elke zondag tegen in de kerk waar de kerkdienst begint met die zegengroet: “Genade zij u en vrede”. Zo komt God elke nieuwe week naar ons toe. Voordat we nog maar iets gedaan hebben zegt God al: “Genade en vrede”.

Genade: je krijgt iets wat je niet verdient. God geeft zichzelf.

Vrede, dat is allereerst dat het weer goed is met God. Eén is er die de liefde van God heeft beantwoord voor mij. Daarom moest Jezus naar de aarde komen (Kerst) om de pijn te dragen van de door mij afgewezen liefde. Daarom mag het zondag aan zondag weer klinken: Genade zij u en vrede.

Je kunt wel eens bij een keerpunt staan in je leven en je afvragen: wat wil ik, hoe ga ik verder? Wat zijn mijn verwachtingen?

Dan brengt Psalm 93 ons zingend in de goede richting. God is zo groot, machtig, wat een Koning. Ja, Hem wil ik dienen, tot in lengte van dagen!

amen