Meditatie Pinksteren

Beste luisteraar,

Het Bijbelgedeelte voor deze meditatie komt uit Handelingen 2. Het gaat daar over wat er tijdens en na het Pinksterfeest gebeurde. De meeste christenen kunnen nog wel vertellen dat het Pinksterfeest iets met de Geest te maken heeft. Maar de doorsnee Nederlander zegt Pinksteren weinig tot niets, zo bleek onlangs uit een enquête. Ja, Kerst en Pasen dat gaat nog wel, maar Pinksteren?

Pinksteren komt van een Grieks woord dat vijftig betekent. Pinksteren valt altijd tien dagen na Hemelvaart en vijftig dagen na Pasen. Met Hemelvaart ging Jezus na zijn verblijf op aarde voorgoed naar de hemel en beloofde Hij zijn leerlingen dat Hij ze niet in de steek zou laten. En toen, op die eerste Pinksterdag (lezen we in Handelingen 2) zaten de gelovigen bij elkaar en hoorden ze het geluid van een hevige windvlaag  en er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten, en allen werden vervuld van de Heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven.

Zo kwam de Geest van Jezus, de Heilige Geest, met Pinksteren op de discipelen en maakte Jezus Zijn belofte waar om altijd bij de discipelen te zijn. Drieduizend mensen raakten overtuigd en sloten zich toen aan bij de kerk. Dat herdenken we met Pinksteren en dat was ook het ontstaan van de christelijke kerk.

 

Je hoort vandaag nog wel eens zeggen als het gaat over het Pinksterfeest en de Pinkstergeest, dat het niet zo nodig is de Bijbel te lezen en te bestuderen, want, zegt men dan, ik ken Jezus en omdat Hij ín mij woont heb ik het Woord in mij. Dus laat men de Bijbel dicht.

Maar juist toén op die Pinksterdag ging de Bijbel open! Christus knechten gaan het Woord van God prediken, dat Woord gaat de wereld in. De Joodse tempeldienst is voorbij. De tempel kan tot museum verheven worden. Geen offerdienst meer nodig. Lijnen worden uitgezet naar de toekomst. Petrus is de eerste die hiermee begint op de Pinksterdag en ons voorhoudt wat na Pinksteren belangrijk is.

Petrus legt in zijn toespraak uit wat er de laatste tijd gebeurd is met Gods Zoon en hij toont daarbij van uit de Bijbel aan dat de volheid van de tijd gekomen is. Gods Zoon is als mens naar de aarde gekomen, maar Hij is als Zoon van God door de mensen verworpen en gekruisigd, gestorven en begraven. Eigenlijk vertelt hij niets nieuws, alleen maar wat er met Goede Vrijdag, Pasen en Hemelvaart is gebeurd.

Aan het einde van zijn preek zegt Petrus, dat Jezus de beloofde Heilige Geest aan zijn discipelen heeft gegeven. Dus op de Pinksterdag komt Christus door die Geest weer terug naar de aarde om zo verder te werken naar het eind der tijden.

 

De inhoud van het onderwijs van de apostelen was niet anders dan wat Jezus hen zelf geleerd had vlak voor zijn Hemelvaart toen Hij zei: Ga op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat Ik jullie opgedragen heb.

Dit is dus een concrete uitwerking van die opdracht. Petrus zegt daar maar niet wat híj  voelt hoe het zou moeten. Zijn toespraak is niets anders dan Bijbeluitleg en toepassing daarvan. Het resultaat van de uitstorting van de Heilige Geest is dan, dat die Geest van God de mensen ertoe brengt zich te onderwerpen aan het Woord van God. Want als Petrus klaar is met zijn Pinksterpreek, dan is de menigte zó in het hart geraakt, dat ze uitroepen: Wat moeten wij doen mannenbroeders? En dan lezen we dat degenen die zijn woorden aanvaardden tot geloof kwamen in Jezus Christus en zich lieten dopen.

 

Wat leren wij hier? Dat willen wij het werk van de Geest leren kennen, is er een verlangen om vol of vervuld te zijn van de Geest, dan moet de Bijbel open, het geopenbaarde Woord van God. Daar begon het mee op de Pinksterdag en daar gaat het ook vandaag nog om. Nee, niets spectaculairs, geen bijzondere tekenen.

Je hoort tegenwoordig nog wel eens over tongentaal, dat dát het is. Maar dat staat hier niet. In Handelingen 2 staat dat zij vervuld werden met de Heilige Geest en spraken in vreemde talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. Dus spreken in vreemde talen, of nog letterlijker vertaald, spreken in andere talen. Men had dus een boodschap voor hun omgeving die verstaanbaar was. Jood, Romein en Arabier en iedereen er tussenin: ze hoorden allemaal in hun eigen taal de apostelen spreken over ‘Gods grote daden’ en daarmee moet je aan het werk gaan. 

Daarom is het onderwijs uit Gods Woord ook zo belangrijk. Houd je aan wat er in de Bijbel staat en probeer dat toe te passen in je eigen tijd en in eigen leven. Dus, alweer: De Bijbel moet open, want het is belangrijk dat je weet waar het in het geloof om gaat.

En, het mooie is, dat je zult zien dat het vasthouden aan die leer gevolgen heeft. Het werkt dóór. Het heeft effect. Want verderop staat in Handelingen 2 dat ze trouw bleven aan het onderricht van de apostelen… Trouw blijven: het gaat niet om een impulsieve opwelling, maar laat volharding zien. En daardoor vormden ze een gemeenschap, er is een sterke verbondenheid ontstaan. Het samen blijven bij de leer van het ware geloof schept een band met God en met mensen.

 

Aan het slot van Handelingen 2 staat ook nog dat ze God loofden en zich wijdden aan het gebed. Hoe kun je beter laten zien dat je God dankbaar bent, dan door Hem te eren, Hem te loven en te prijzen?

Het gebed hoort daarbij, is belangrijk. Want het gebed is het voornaamste stuk van onze dankbaarheid aan God. Van dat gebed gaat kracht uit. En dat doet de gemeente hier dan ook. Het gebed is de meest indringende omgang met de Here God. Je komt dan het dichtst bij Hem. Je nadert voor Gods aangezicht. En het is goed dat met eerbied te doen, omdat Hij de Almachtige en de Heilige is.

Bidt als gemeente, maar doe het ook persoonlijk. Zoek die vertrouwelijke omgang met God. Bid heel concreet voor jezelf, je geloof, de dingen die je bezig houden, de mensen van wie je houdt en zij die de Here nog niet kennen. Bidt dus ook voor elkaar.

We hebben dit jaar, met alles wat er is gebeurd, weer gezien hoe afhankelijk we als mensen zijn. We kunnen niet zonder Gods hulp en bijstand.

Daarom: Geef de Geest de ruimte, wordt vol van Hem en je wordt een ander mens.

Amen.