Meditatie

Meditatie- Pinksteren

Deze meditatie gaat over het Bijbelgedeelte waar gesproken wordt over het Pinksterfeest. Daarvan lees ik een paar verzen uit Handelingen 2 en daar staat: Toen de dag van het ​Pinksterfeest​ vervuld werd, waren zij allen eensgezind bijeen. En plotseling kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag en dat vervulde heel het huis waar zij zaten. En aan hen werden gezien tongen als van vuur, die zich verdeelden, en het zat op ieder van hen. En zij werden allen vervuld met de ​Heilige​ Geest en begonnen te spreken in andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. 14 Daarop trad ​Petrus​ naar voren, samen met de elf andere ​apostelen, verhief zijn stem en sprak de menigte toe: ‘U, ​Joden​ en inwoners van Jeruzalem, luister naar mijn woorden en neem ze ter harte.

Beste luisteraar,

Bij Pinksteren denken veel Nederlanders aan een extra vrije dag of bijv. aan Pinkpop.

Maar Pinksteren of het Pinksterfeest is de laatste christelijke feestdag in het kerkelijk jaar en komt na Goede Vrijdag, Pasen en Hemelvaart.

Nu kunnen de meeste christenen nog wel vertellen dat het Pinksterfeest iets met de Geest te maken heeft. Maar een doorsnee Nederlander zegt Pinksteren weinig tot niets, zo bleek onlangs uit een enquête. Ja, Kerst en Pasen dat gaat nog wel, maar Pinksteren?

Pinksteren is de vijftigste dag na Pasen. De naam is afkomstig uit een Grieks woord dat vijftig betekent. We lazen: ‘de dag van het Pinksterfeest werd vervuld’. Dus de vijftig dagen of zeven weken tussen Pasen en Pinksteren zijn nu vol. En dan gebeurt er in Jeruzalem iets bijzonders. De volgelingen van Jezus zijn bij elkaar. Ze zijn in dat huis, in die zaal met 120 mensen bijeen. En dan ineens vult het geluid van een geweldige windvlaag het huis. Een huis vol wind. Je kunt ook zeggen: een huis vol Geest. God had bepaald dat nadat Jezus naar de hemel was gegaan de ‘Heilige Geest’ snel zou komen om Jezus’ volgelingen te helpen en te ondersteunen om getuigen van het evangelie te zijn. Dus vanaf dát Pinksterfeest zou de Heilige Geest krachtig in heel de kerk komen wonen en werken. Al de gelovigen werden dan ook vervuld: vol van de Heilige Geest. De belofte van Vader, waarop gewacht werd, gaat in vervulling. Hij doet wat Hij zegt en Hij maakt waar wat Hij belooft.

Jezus had voor zijn hemelvaart nog gezegd: “Jullie zullen kracht ontvangen als de Heilige Geest op jullie komt, kracht om Mijn getuigen te zijn” (Hand 1:5, 8). En toen dat gebeurde op het Pinksterfeest kon iedereen het merken. De mensen zeiden: “Hé, wat raar zijn dat geen Galileeërs uit dat onderontwikkelde Galilea? Hoe kunnen zij al die talen spreken? Moet je ze horen over Gods grote daden, over Gods liefde en redding. Ongelooflijk, hoe is dat mogelijk?” Ja, als je vol wordt van de Geest, dan ga je over Gods grootheid en goedheid praten. Dáár zijn zij dus vol van.

Ja, ergens ‘vol van zijn’. Misschien hebt u die wel, familieleden, vrienden of collega’s. Zodra ze in gesprek raken gaat het over auto’s, computers, de vakantie of waar de kranten en radio en TV vol van zijn: voetbal, wielrennen, politiek, etc…… Ze kunnen er niet over zwijgen. Waar hun hart vol van is, daarvan stroomt de mond over. Soms bij het irritante af. Kunnen ze (we) nog wel ergens anders over praten? 

Waar was men op de Pinksterdag vol van?? Hier in dit Bijbelgedeelte staat: Ze spraken over de grote daden van God. Jezus’ volgelingen zijn vol van het werk dat God doet. Gods grote daden vullen hun hart en hun gedachten. Ze kunnen niet meer zwijgen.

De boodschap van Pinksteren is ook: als de Geest jou vult, dan gaat Hij jou inzetten voor het werk van de Here. En als je dan een bijzondere roeping of taak krijgt, dan geeft Hij je daar ook de nodige gaven en krachten voor.  Zoals we hier zien bij die eenvoudige vissers, ze praten in alle talen. Midden in dat vijandige Jeruzalem spreken ze als profeten. De Geest is in hen om hen sterke getuigen te maken in die vijandige wereld.  

Maar gebeurden er nu van die spectaculaire dingen met Pinksteren en is hier sprake van tongentaal? Nee, niets spectaculairs. En spreken in tongen is hier ook niet aan de orde. We lezen hier over spreken in vreemde talen, of (nog letterlijker vertaald) spreken in andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. Men had een verstaanbare boodschap en die boodschap sprak over de grote daden van God. In dit geval, hier op de Pinksterdag, men moest gewoon luisteren naar het Woord van de Geest en daarmee aan het werk gaan. 

In dit geval voert Petrus namens de apostelen het woord. Petrus mag als dienstknecht van zijn grote meester, van Jezus uitleggen wat het Pinksterfeest inhoudt. De Bijbel gaat open. En wat is dan het resultaat van die Woordverkondiging, van die Pinksterpreek?? Als Petrus klaar is, dan is de menigte zo in het hart geraakt, dat ze uitroepen: Wat moeten wij doen?

Maar welke inhoud heeft het Pinksterfeest voor ons? Ja, de Geest werd uitgestort. Allen werden vervuld van de Heilige Geest (vs 4) en zij spraken in andere talen over de grote daden van God (vs 12) zó, dat anderen dat konden horen. Je hoort tegenwoordig wel dat men het niet nodig vindt de Bijbel te lezen of te bestuderen als het gaat over het Pinksterfeest en de Pinkstergeest. Want, zegt men dan, ik ken Jezus zoals Hij zich in mij geopenbaard heeft en omdat Hij ín mij woont heb ik het Woord in mij. En dan laat men de Bijbel dicht.

Maar het tegendeel gebeurt hier. De Bijbel gaat juist open. De toespraak van Petrus is niets anders dan Bijbeluitleg en toepassing daarvan. De apostelen bouwen voort op het fundament dat de Here zelf gelegd heeft. En het resultaat van de uitstorting van de Heilige Geest is dan, dat die Geest van God mensen ertoe brengt zich te verdiepen in het Woord van God en zich daar aan te onderwerpen.

Dus, willen wij het werk van de Geest leren kennen, is er een verlangen om vol te zijn (vervuld te zijn) van de Geest, dan zullen we naar het geopenbaarde Woord van God moeten. Naar de Bijbel, naar de verkondiging daar uit. Want de Geest is niet los verkrijgbaar, Hij is immers de Geest van het Woord?! Daar begon het mee op de Pinksterdag en daar gaat het ook vandaag nog om.

En dan moeten we dat Woord van God van harte aannemen. Want Gods Woord kan honderd keer waar zijn en het kan duizend keer zuiver gebracht worden, maar we moeten het wel zelf aannemen en er naar gaan leven. Want anders hebben we er nog niks aan… We zien in Jeruzalem hoe de Geest werkt: ze nemen het woord graag en met blijdschap aan. En de gelovigen? Geen woorden maar daden, d.w.z. ze laten het niet bij woorden, maar zetten het ook om in daden.

Amen