Meditatie Openbaring 1

Hierbij de meditatie die is gehouden op de radio, klik hier voor meer info

Deze meditatie gaat over Openbaring 1 – De getrouwe getuige

Eerst audio gedeelte daarna de uitgetypte tekst:

Beste luisteraar,

ik lees met u een paar verzen uit het laatste Bijbelboek, de Openbaringen aan Johannes 1:4-6.

Van Johannes, aan de zeven ​gemeenten​ in Asia. ​Genade​ zij u en ​vrede​ van Hem die is, die was en die komt, en van de zeven geesten voor zijn troon, en van ​Jezus​ ​Christus, de betrouwbare getuige, de ​eerstgeborene​ van de doden, de heerser over de vorsten van de aarde.

Luisteraar,

in de media horen we geregeld de term “nep-nieuws”. Dan gaat het over onjuiste informatie verhuld als nieuws en verspreid via diverse media bijv. om de publieke opinie te beïnvloeden. Journalistiek en politiek maken er dankbaar gebruik van. Zeker in een periode waarin verkiezingen de politieke agenda kleur geeft, zoals in deze maand maart de Provinciale Statenverkiezingen. Politici beloven ons dan van alles en nog wat, als we maar op hen stemmen. Maar is het allemaal waar(heid) wat ze zeggen?? En hoe gaan ze later met hun eerder gedane beloften om?

Wat is nog waar in deze wereld, wie maakt nog waar wat hij zegt, wie kan dat eigenlijk??

Als je de Bijbel leest dan kom je dit onderwerp geregeld tegen. Koning David, die ook verschillende Psalmen schreef, begon Psalm 12 met: “Grijp in HERE! Niemand is nog trouw, geen mens spreekt nog waarheid. Ze beliegen elkaar allemaal, vals en verraderlijk is hun woord”. Het gaat daar niet alleen over kwaadsprekerij, maar ook over de onbetrouwbaarheid van de mens, van onszelf. De apostel Paulus schrijft daar ook over in Romeinen 3: “Alle mensen zijn leugenachtig”. En als je naar de kerk gaat of een kerkdienst beluistert, dan hoor je daar, als het goed is, nog geregeld het 9e gebod: Gij zult geen vals getuigenis spreken.

Beste luisteraar. We leven nu in de tijd voor Goede Vrijdag en Pasen en dan krijgt het leven van de Here Jezus bijzondere aandacht in zijn weg naar het kruis. In die tijd wordt de Here ook voorgeleid aan de Romeinse stadhouder Pontius Pilatus. En als onze Heiland dan voor Pilatus staat, dan zegt onze Heiland: ‘Hiertoe ben Ik in de wereld gekomen, opdat Ik voor de waarheid zou getuigen. Een ieder die uit de waarheid is hoort Mijn stem’.

De grote opdracht van Christus in deze wereld is, dat Hij gekomen is om voor de waarheid te getuigen. En wat zegt Pilatus dan? Wat is dat, waarheid? Díe vraag van Pilatus is nog steeds actueel. Wat is waarheid? Hét grote vraagteken. Velen lopen vandaag met dat vraagteken rond in het hart. Wat is waarheid? Is er een God of is er helemaal niets? En als er een God is, hoe kom ik dan bij Hem? Door goed te leven? Of kom je bij God door Jezus Christus?

Komen die vragen soms ook niet in ons eigen hart op? Nee, niet alleen bij jongeren, maar ook bij ouderen, als zij bijvoorbeeld op hun leven terugkijken, en het einde van hun leven nadert….: als het nu allemaal eens niet waar is geweest? Is de Bijbel wel waar?

Ja, dat zijn nog niet zulke gemakkelijke vragen. Wat zeg je als ouders tegen je kind of als grootouders tegen je kleinkind, als die met zo’n vraag komt? Waarom is de Bijbel waar? Wat is dan het antwoord? Zoiets als: dat moet je gewoon geloven? Op zich goed, maar dat helpt niet uit de nood waarschijnlijk. Is de God van de Bijbel een keuze-artikel? Maar wat dan: moet je God dan gaan bewijzen? Zoals de Joden bij het kruis om een bewijs riepen: Kom zelf van het kruis af als je Gods zoon bent en wij zullen U geloven…

Luisteraar, moeten wij God bewijzen? De bijbel bewijzen? Deze vraagstelling is niet nieuw. Ook in oude tijden werden die vragen gesteld. Ook in de Bijbel en wat deden de profeten dan als zij graag wilden dat God Zich openbaarde, dat God Zich bewees aan de vijanden? Dan gingen zij bidden dat God Zichzelf zou bewijzen.

Nee, wíj hoeven God niet te bewijzen, Hij bewijst Zichzelf. God liet de profeet Jesaja opschrijven dat hij tegen het volk moest zeggen (lees maar Jesaja 43): “En jullie (mijn volk) zijn mijn getuigen”. Maar niet alleen het volk is zijn getuige (en dan zijn we bij het Bijbelgedeelte dat we aan het begin lazen, Openbaring 1): óók de knecht die Ik verkoren heb is mijn getuige. Die knecht, u weet, dat is de Here Jezus. Dat is dus de Getrouwe getuige…

En in Hem, in Christus wordt dat zichtbaarder dan ooit. Christus de getrouwe Getuige! Zijn getuigenis is doorslaggevend. Daarom klinkt in de Kerk bij het begin van elke kerkdienst die groet: Jezus Christus dé getrouwe Getuige.

Dé getrouwe getuige… m.a.w. daar is er geen andere van. Getuige in veel opzichten. Hij komt rechtstreeks van God. Hij is de waarheid zelf. In Hem worden Gods beloften werkelijkheid. Hij is het levende bewijs van de waarheid van Gods beloften. Als je de Bijbel leest te beginnen in het Oude Testament, dan zie je dat verschillende teksten later zó zijn uitgekomen, werkelijkheid zijn geworden. De Here Jezus sprak er tijdens zijn rondwandeling op aarde zo ook zelf over.

Maar welk gezag heeft de Bijbel nog in onze tijd en samenleving? Gelóven wij nog wat er staat? Soms lijkt het wel of je met het Woord van God kunt doen en laten wat je wilt. Dat we zelf wel kunnen uitmaken wat goed en wat slecht is.

Dus: waarheid tegenover leugen. God tegenover de satan. En tegenover alle leugens staat Christus. Bij Hem horen wij, die trouwe Getuige. Van Hem horen we die bekende woorden uit dat laatste Bijbelboek, uitgesproken aan het begin van een kerkdienst. Daar wordt ons ook de genade toe gebeden van Jezus Christus, de Getrouwe Getuige, de eerstgeborene van de doden en de overste van de koningen der aarde.

Wij leven nu in 2019, midden in een boze wereld, maar wel: Gods wereld. In die wereld mogen wij Gods rijke boodschap uitdragen en dat Evangelie, die blijde boodschap aan mensen om ons heen laten zien en laten horen. Ja, laten we steeds getuigen van de hoop die in ons is, van Jezus Christus dé Getrouwe Getuige.

Maar die boodschap is tegelijk ook een érnstige boodschap!

Eén ding is zeker. God handhaaft Zijn Woord en Hij staat in voor de wáárheid van dat Woord, ondanks alle minachting en verzet daar tegen. Het gaat er dus om spannen!

Want dat lezen we ook in dat laatste Bijbelboek in het laatste hoofdstuk:

Wie dat Woord naast zich neerlegt, wordt door dat Woord veroordeeld.

Maar wie naar dat Woord leeft, wordt door dat Woord behouden.

Amen