MEDITATIE – Mijn hulp is in de naam van de HERE, die hemel en aarde gemaakt heeft.

1 Samuël 17

meditaties voor op de website van de kerk (1)

Beste luisteraar,

We leven in een bijzondere tijd. En dat niet alleen vanwege de coronapandemie. Want zowel vóór die coronatijd en als ook het laatste jaar blijkt dat we als mensheid met elkaar in een diepe impasse zijn geraakt. Dat was namelijk vorig jaar de conclusie van de paus uit Rome in een herderlijk schrijven. De ene crisis rolt over de andere en de achtergrond van al die ellende is naast de gevolgen van de corona-pandemie te zoeken in een soort zelfverheerlijking. Het trotse zelfbewustzijn van landen en volken wordt aangevuurd door populistische leiders en daarbij zie je de mensheid steeds arroganter en agressiever worden, niet alleen wereldwijd maar ook in ons land. Paus Franciscus sprak ook over groepsnarcisme dat de kop opsteekt, een enorme ik-gerichtheid in ons doen en laten.

Deze meditatie gaat over het bekende Bijbelverhaal van het gevecht tussen David en Goliath uit 1 Samuel 17 en de strijd tussen de legers van de Filistijnen en van Israël en hoe de reus Goliath door David werd verslagen.  De centrale tekst is vers 45, daar staat: David zei tegen de Filistijn Goliath: U komt naar mij toe met een zwaard, met een speer en met een werpspies, maar ik kom naar u toe in de Naam van de HEER van de hemelse machten, de God van de gelederen van Israël, Die u gehoond hebt.

Al 40 dagen spotte de reus Goliath met het leger van Israël én met de God van Israël. En niemand durfde het tegen die reus op te nemen. De Filistijnen en de Israëlieten hadden in die tijd ruzie over het grondgebied met daarbij de vraag wie het voor het zeggen heeft. Daarbij wordt Israël uitgedaagd tot een tweegevecht met de reus Goliath, een pochende geweldenaar, die door de Filistijnen vol nationalistische trots naar voren is geschoven. En Saul met zijn bij elkaar getrommelde leger heeft er niet van terug. Het ontbreekt hen eenvoudig aan moed en daadkracht.

Nu moet u weten dat God aan het volk Israël een belofte had gegeven, namelijk dat dit land  aan het nageslacht van Abraham beloofd was. En God had die belofte ook waargemaakt door Zélf voor hen te strijden. We weten dat uit de geschiedenis van het volk Israël en de verovering onder aanvoering van Jozua. Alleen had men de opdracht van God niet volledig uitgevoerd met het gevolg dat ze nu met de Enakiet Goliath worden geconfronteerd. Die staat hier koning Saul en zijn mannen uit te dagen met zijn brallende grootspraak.

Wat een smadelijke impasse waarin Gods volk in die dagen beland was.Maar dan komt David de herdersjongen op bezoek bij zijn drie oudste broers die in het leger van Saul zitten en hij stelt kritische vragen. De gelederen van de levende God maar laten beschimpen? De Heer van de hemelse legers die Israël telkens weer de overwinning bezorgde? Dat moet onmiddellijk stoppen! Zo gaat David de strijd met die reus aan. Hij doet dat in naam van God en alleen gewapend met een slinger. En hij velt Goliath met een steen tegen het voorhoofd en daarna onthoofdt David de reus met z’n eigen zwaard.

De jonge David gaat de strijd tegen de Filistijn niet aan in jeugdige overmoed. Die leidt zo vaak tot zelfoverschatting. Maar hij doet dat zoals hij die snoevende reus hier van repliek dient: Ik daag jou uit in de naam van de HERE. De naam die God zich gemaakt heeft al eeuwen lang als de Verlosser van mensen die er ellendig aan toe waren. Hij die zich ooit bekend gemaakt had als ‘Ik-ben’, Hij laat ze nu voelen: Wie mijn volk denkt te vertrappen onder zijn soldatenlaars, die krijgt het met Mij aan de stok.
Dat is Davids geheime wapen, waarmee hij de Filistijn bestrijdt. Ja, die reus heet Goliath, maar in hem krijg je eigenlijk heel dat volk in beeld. De trotse natie, die zichzelf opblaast tot iets geweldigs. Dat is de mentaliteit van de mens die pocht op wat hij zelf allemaal in huis denkt te hebben.
Komen we dat ook in onze tijd niet regelmatig tegen? Vrijgevochten mensen die met hun hoog geroemde ontwikkeling alles naar hun hand denken te zetten? Maar weet dan wel: zulke hoogmoed komt voor de val.

Waarom is David zo zeker van zijn zaak? David gaat de strijd aan met de hulp van de HERE. Dat is zo heel anders dan Saul. Bij koning Saul lijkt de moed helemaal in de schoenen gezonken. Die loofde wel allerlei prijzen uit voor de man die de verschrikkelijk grote mond van die geweldenaar tot zwijgen zou brengen. Maar Saul geloofde er niet meer in dat God zijn helper was. En dan staar je je ook blind op de maten en gewichten van zo’n geharnaste vechtersbaas. En het moreel van zijn manschappen verdween daardoor met de dag.

Maar de jonge David, met geen enkele militaire ervaring, weet zich gesterkt door zijn God. Sinds zijn zalving door Samuel heeft Gods Geest zich van David meester gemaakt. En die Geest legt David ook een weerwoord in de mond tegenover die brullende blaaskaak. David zegt: God zal jou aan mij uitleveren. Jij staat mij daar minachtend te vervloeken in de naam van jouw goden, maar ik ben zeker van de zegen die mijn God mij meegeeft in dit gevecht: Mijn hulp is in de naam van de HERE, die hemel en aarde gemaakt heeft.

 

Durven wij het in onze tijd wel aan met deze God van de Bijbel? In de dagen van Saul was er geen geloofsmoed en stelde men hun vertrouwen op wat ze zelf in huis hadden. Maar die eenvoudige jongen met niet meer dan een herderstas en een slinger geeft alle eer aan God. De HERE die beslist wie het land beërven zal om Hem daarin te dienen. Heel de wereld zal het weten. Jazeker, wij zijn er inmiddels toch ook achter gekomen?
Hij ís er en Hij zal er zijn.  

Wie heeft dat ooit duidelijker gemaakt dan die Zoon van David, die eeuwen later geboren werd. In Hem wierp de HERE Zichzelf in de strijd om een wereldwijd volk te redden uit de dodelijke greep van geweldenaars. Dat spreekt ons te meer aan nu we in het kerkelijk jaar op weg zijn naar Goede Vrijdag en Pasen. Hebben we die Zoon van David ook zien aantreden op het strijdtoneel naar en op Golgotha? Terwijl gemene spot en beschimpingen Hem naar het hoofd geslingerd werden? Wat een megagevecht heeft onze koning Jezus geleverd. Maar Hij heeft daar voor ons de dood overwonnen.

Daarom moet heel de wereld het weten dat die verschrikkelijke uitdager al gevloerd is. Ook de Filistijn, de Tyriër, de Europeaan en de Amerikaan. Daarom, verlies de moed niet. Ons staat een sterke Held terzij, die God ons heeft verkoren.

Met Hem sta je sterk! Met Hem mag je een hele nieuwe aarde erven.

Die uitslag staat vast voor allen, die in Hem geloven.                       

Amen