Meditatie

Meditatie: Mattheus 4, de verzoeking- onze Vader

Beste lezer,

Ik lees u enkele verzen uit Matteüs 4 vanaf vers 1: Toen werd Jezus door de Geest weggeleid naar de woestijn om verzocht te worden door de duivel. En nadat Jezus veertig dagen en veertig nachten had gevast, kreeg Hij ten slotte honger. En de duivel kwam bij Hem en zei: Als U Gods Zoon bent, zeg dan dat deze stenen broden worden. Maar Jezus antwoordde en zei: Er staat geschreven: De mens zal niet van brood alleen leven, maar van elk woord dat uit de mond van God komt.

En nadat de duivel nog geprobeerd had Jezus op andere manieren te verzoeken zei Jezus tegen hem (vers 10): Ga weg, satan, want er staat geschreven: De HERE, uw God, zult u aanbidden en Hem alleen dienen. Toen liet de duivel Hem gaan; en zie, engelen kwamen en dienden Hem.

De meesten van u kennen ongetwijfeld het gebed dat Jezus ons geleerd heeft, het Onze Vader. Zou dat gebed nog nodig zijn in onze tijd? Eén bede uit dat ‘Onze Vader’ luidt: ‘Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.’ Enig idee, hoe vaak u deze week beproefd bent? Hebt u kort geleden nog een verzoeking mee gemaakt? Waarom zou de Here Jezus het ons gegeven hebben? En nog veel belangrijker: Houden wij er nog rekening mee dat de duivel, de satan er is? Of is hij helemaal bij ons uit beeld?

De Here Jezus weet wat het is beproefd of verzocht te worden door de duivel. We lazen in Matteüs 4 dat Jezus door de Geest werd meegevoerd naar de woestijn, om door de duivel op de proef gesteld te worden. Jezus moest dit meemaken van God. Het was dus Gods plan.

Maar kan Jezus als zoon van God op de proef gesteld worden? Ja, juist omdat Hij zelf op de proef werd gesteld kan Hij ieder die beproefd wordt bijstaan. Dat staat in de Hebreeënbrief 2:18.

Dus als iemand gevoeld heeft hoe gemeen dit was wat de duivel Hem voorstelde, dan Jezus wel. Jezus, zonder zonde. En dán oog in oog staan met de duivel…. Zo diep als Jezus dat gevoeld heeft, kunnen wij dat niet meemaken. Daarvoor is ons gevoel niet zuiver genoeg, zijn wij te beschadigd. Wij zijn zo gewend aan het kwaad, de boze… wij merken hem vaak niet eens op. Maar voor Jezus was hij een echte vijand, een gemene verleider. Hij heeft dat haarscherp aangevoeld.

In het begin van de Bijbel, in het Paradijs, mocht Adam vrij eten van alle bomen. Op één na. De boom van kennis van goed en kwaad. Dat had God gezegd. Dat was het Woord van God. En toch at Adam van die boom. Hij stoorde zich niet aan wat God gezegd had. Adam maakte zich los van het Woord van God. Dát wil de duivel. Dat we leven op eigen houtje. Hij lokt ons uit om geen rekening te houden met God. Dat heet verzoeken.

In ons Bijbelgedeelte probeert satan het weer. Bij Jezus. Want nadat Jezus veertig dagen en veertig nachten had gevast, had hij grote honger. Toen zei de duivel: ‘Als u de Zoon van God bent, beveel dan dat die stenen broden worden.’ Maar Jezus antwoorde: ‘Er staat geschreven: “De mens leeft niet van brood alleen, maar van ieder woord dat uit de mond van God komt.”’

Jezus zal niet leven zonder het Woord van God. Hij neemt het leven niet in eigen hand. Dat dóen veel mensen wel. Er op los leven, los van God. Je leeft met de rug naar de HERE toe. Maar als je luistert naar Gods Woord, leef je met het gezicht naar God toe.

Maar dát laatste wil de satan juist niet. Satan vindt dat wij bij dat Woord vandaan moeten, er van af moeten! En…., het lukt hem. De duivel zegt: Maak je druk om brood, niet om de Bijbel. En velen om ons heen hebben het zo goed zonder Bijbel, zonder kerk, zonder God…

Weet u wat griezelig is? Het gaat bij deze verzoeking om brood. Ooit bedacht dat daar een verzoeking in zou kunnen zitten? Wat is er gewoner dan brood? Daar hebben we elke dag mee te maken. Als de duivel dát al gebruikt, waar zit de verzoeking dan nog meer in?

De duivel wil dat wij geen relatie met God opbouwen, hij wil ons bij God wegtrekken. Zo steelt hij onze tijd, zodat we geen tijd voor God hebben. En dat gebeurt dikwijls met onschuldige dingen, bijvoorbeeld door mensen veel te laten werken zodat ze extra geld kunnen verdienen en hun oppervlakkige leventje kunnen bekostigen. Hij verleidt ons om de TV, I-Pad en PC constant aan te laten en continue bezig te zijn met de mobiele telefoon. Dat zal ons denken blokkeren en de band met God breken.

Kijk, zó wil de duivel het graag. Die maakt alles anders. Wat God geeft als een zegen (tel uw zegeningen), voor je het weet heeft de duivel er ontelbare vervloekingen van gemaakt. Satan weet van alles een verzoeking te maken. Geen plek waar je niet verzocht kunt worden.

De scherpzinnige secretaresse op je werk, waar je zoveel aan hebt, een onmisbare kracht voor je bedrijf… door God op jouw weg geplaatst. Als secretaresse, ja, maar niet als de vrouw die jou geeft wat je bij je eigen vrouw denkt te missen.

Zelfs het Woord van God, de Bijbel. Je denkt: dáár blijft de duivel wel af. Gelooft u het!?

In alle drie de verzoekingen (Matt. 4) gebruikt de duivel Bijbelwoorden, dus het Woord van God. Hij kan de Bijbel verdraaien, verleidt mensen om de Bijbel te misbruiken voor zichzelf.

Het grootste gevaar voor ons christenen in deze wereld is niet een ongeluk in het verkeer, of een ziekte. Maar: dat je los raakt van God.

Paulus zegt in Romeinen 8: niets zal ons scheiden van de liefde van God, die we hebben in Jezus Christus. Goddank, wat een prachtige tekst. Om je hart aan op te halen. Een schat. Om zuinig op te zijn. Maar: er zijn kapers op de kust. De duivel wil die schat roven. Daarom zegt Jezus: Bidden! Leid ons niet in verzoeking maar verlos ons van de boze.

Jezus heeft dit gebed verdiend. Hij heeft het geweld van de verzoeking ondergaan… toen, in de woestijn. Híj heeft er onder geleden. Gevoeld hoe gevaarlijk dat was. Maar Hij heeft van de duivel gewonnen. Want zo eindigt ons Bijbelgedeelte dat de duivel Hem met rust liet, want hij kon niet tegen Jezus op.

Dáárom dit gebed. Een geschenk. Je bidt God:  leid óns niet in verzoeking. Want wij zijn van ons zelf zó zwak, dat wij geen ogenblik kunnen standhouden. Daarom bidden wij God: wil ons  staande houden en sterken door de kracht van uw heilige Geest, zodat wij in deze geestelijke strijd niet ten onder gaan, maar altijd krachtig tegenstand bieden, totdat wij uiteindelijk de volkomen overwinning behalen.

Amen.