MeditatieNieuws

Meditatie Matteus 28

Hierbij de meditatie die is gehouden op de radio, klik hier voor meer info

Deze meditatie gaat over Matteus 28 vs 16-20 – de taak én de belofte die de discipelen meekrijgen voor Hemelvaart

Eerst audio gedeelte daarna de uitgetypte tekst:

Beste luisteraar,

ik lees met u enkele verzen uit Matteus 28: 16-20

En de elf discipelen zijn naar Galilea gegaan, naar de berg waar ​Jezus​ hen ontboden had. En toen zij Hem zagen, aanbaden zij Hem, maar sommigen twijfelden. En ​Jezus​ kwam naar hen toe, sprak met hen en zei: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de ​Heilige​ Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen. En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. ​Amen.

Beste luisteraar,

In het kerkelijk jaar zijn we op weg naar Hemelvaartsdag, de christelijke feestdag dat de Here Jezus naar de hemel is gegaan. Dat is na Pasen, toen het ging over zijn opstanding uit de dood. Daarna is Hij steeds verschenen aan zijn discipelen, staat er in de Bijbel. Verschenen… Hij trok dus niet steeds met hen op, zoals vroeger, maar Hij kwam opeens bij hen, en was ook zo ineens weer weg! Want Hij had een nieuw lichaam en kon dus zo ergens zijn als dat nodig was, zonder erheen te lopen. En dat duurde 40 dagen. Gedurende die tijd praatte Jezus veel met zijn leerlingen, en, staat er, legde hen alles uit over zijn Koninkrijk. Dat betekent: over het werk van de Kerk. Hij vertelde hen wat zij moesten doen, als Hij er niet meer zou zijn. Want Hij zou spoedig weg gaan, naar de hemel.

In dit Bijbelgedeelte krijgen die discipelen een enorme taak op de schouders gelegd. Immers, de Here geeft hen de opdracht om op pad te gaan en de hele wereld tot zijn volgelingen te maken. Nu, ga er maar aan staan.

Maar aansluitend op de opdracht die de discipelen krijgen geeft de Here ook een enorme bemoediging. Hij belooft: Ik ben met u tot aan de voleinding van de wereld. Die belofte van Christus geldt dus ook vandaag nog voor al Zijn volgelingen. Tot aan het einde, tot Zijn Wederkomst, geldt dat Christus met Zijn volgelingen is.

Dat geldt in de eerste plaats met het oog op die grote opdracht die Christus aan Zijn kerk gegeven heeft. Maar deze belofte is ook breder. Christus belooft met deze woorden niet alleen dat Hij met hen is vanwege het doorgeven van het Evangelie. Nee, ook in het algemeen belooft hij dat Hij met zijn kinderen, zijn volgelingen is.

En weet u wat daarbij zo bijzonder is, dat de Here Jezus niet alleen zegt “Ik ben met u tot aan het einde”, maar Hij voegt daartussen: “al de dagen”. Kijk, op zichzelf zou die toevoeging “al de dagen” niet nodig zijn. Als de Here zegt: Ik ben met u tot het einde, dan veronderstelt dat, dat Hij gedurende heel die tijd, elke dag, zijn volgelingen ondersteunt. De woorden ‘al de dagen’ hadden dus best weggelaten kunnen worden. Maar dat is nu net níet het geval. Hij belooft met zijn volgelingen te zijn tot aan het einde, en Hij zegt er tot onze grote troost nog bij: “al de dagen”. Elke dag afzonderlijk zal Hij zorg dragen voor Zijn volgelingen. Daarmee knipt hij die hele tijd van Hemelvaart tot Wederkomst in stukjes van allemaal dagen. Dat is, om zo te zeggen, zorg op maat; gespecificeerde zorg.

Al de dagen. Dat betekent: elke dag weer. Elke dag afzonderlijk.

Al de dagen. Dat mag je ook zó uitleggen: elke fase van ons leven. Christus belooft met ons te zijn als we jong zijn, als we in de kracht van ons leven zijn, maar ook als we oud zijn.

Al de dagen. Dat is ook onder alle verschillende omstandigheden waarin we kunnen verkeren. Hij wil mét ons zijn in dagen van ziekte, van pijn, in dagen van rouw en gemis, in dagen van teleurstelling en spanning. Misschien zit u of misschien ligt u wel bij de radio mee te luisteren met een lichaam waarin een ernstige ziekte om zich heen grijpt. U bent bang. Wat zal er worden van mijn leven? Wel, let dan op deze Here Jezus die zorg op maat geeft: “Ik ben met u, al de dagen,” in voor- en tegenspoed.

Al de dagen. Hij heeft geen snipperdagen, Hij neemt geen vakantie op. Hij is aanwezig 365 dagen op een jaar

Al de dagen. Heel de dag, niet maar zo nu en dan. De Here werkt niet in deeltijd of maar 40 uur in de week. Hij is er 24 uren op een dag en 7 dagen in de week. Als de ouderling naar zijn werk is en dus niet in zijn wijk kan zijn… Christus is er. De dominee slaapt ‘s nachts, hij is dan niet bereikbaar, maar Christus is wakker en je hoeft niet eens een telefoonnummer te draaien, alleen maar de handen te vouwen. Je kunt Hem niet zien en toch is Hij er.

Hoort u het dat er een enorme troost van dit woord uitgaat? Als je de Here Jezus hier op Zijn Woord gelooft, dan hoef je nooit meer te vrezen dat het niet meer zal gaan in het leven. Christus belooft met ons te zijn, al de dagen.

Is dat ook uw houvast geworden? Staat u zo in het leven? Immers – en dat moeten we wel zèggen – Christus belooft hier met zijn discípelen te zijn, met zijn vólgelingen, met zijn léérlingen, met hèn die Hem vertrouwen, met hèn voor Wie Hij alles is geworden. Is Hij alles voor u?

Misschien vraagt u zich af of Hij wel machtig genoeg is om deze vergaande belofte waar te maken. Wel, daarvoor wijs ik u ten slotte nog even op vers 18 waar staat: Mij is gegeven, alle macht in de hemel en op de aarde. Die macht is Hem gegeven, vanwege Zijn lijden en sterven, en ook vanwege Zijn overwinning op de dood. Denk maar weer aan Goede Vrijdag en Pasen. Hij heeft deze macht verdiend en ontvangen.

Misschien vraagt u zich af of Hij wel machtig genoeg is om ú te helpen. Misschien loopt u wel gebukt onder een enorme last. Een last van zonde en schuld. U denkt, deze belofte is wel voor die en voor die, maar niet voor mij. Wel, dan mag ik u zeggen, dat onze zonden en onze schuld die belofte niet krachteloos kunnen maken. In de weg van eerlijke schuldbelijdenis is er bij de Here alle ruimte en geldt ook deze belofte.

Nee, deze machtige belofte aan het eind van het evangelie van Mattheüs is geen loze belofte. Integendeel! Vestig uw vertrouwen dan op Hem, Hij zorgt voor u. Zelfs dan, wanneer ogenschijnlijk de kwade machten overwinnen in uw leven; zelfs dan wanneer de dood er aankomt. Ook dan geldt voor zijn kinderen: Ik ben met u, ook dit laatste moment.

En dan eindigt ons Bijbelgedeelte met het woordje ‘Amen’. Een mooie afsluiting. ‘Amen’ betekent: ‘Het zal vast en zeker zijn’, zó hebt u dat misschien vroeger wel geleerd.

Is het ook uw antwoord op deze geweldige belofte? Kunt u hier “amen” op zeggen?

Wel, wees dan getroost: Christus is met u. Vandaag, morgen en overmorgen, tot aan het einde; ja zelfs tot in eeuwigheid.

Amen