Meditatie- Koningsdag

Beste luisteraar,

Ik lees met u een paar verzen uit de 1e brief van de apostel Paulus aan Timotheüs – 1 Tim 2:1-6

Allereerst vraag ik dat er voor alle mensen ​gebeden​ wordt, dat er smeekbeden, voorbeden en dankgebeden voor hen worden uitgesproken. Bid​ voor alle koningen en allen die hooggeplaatst zijn, voor gezagsdragers, opdat we rustig en ongestoord kunnen leven, in alle vroomheid en waardigheid. Dat is goed en welgevallig in de ogen van God, onze redder, die wil dat alle mensen worden gered en de waarheid leren kennen. Want er is maar één God, en maar één bemiddelaar tussen God en mensen, de mens ​Christus​ ​Jezus, die zichzelf gegeven heeft als losgeld voor allen.

Beste luisteraar,

Als thema heb ik boven deze meditatie staan:

Vier in blijdschap en dankbaarheid uw vierdagen van koning en vaderland.

Na in deze maand Goede Vrijdag en Pasen gehad te hebben, komen er ook nog andere “feest- en gedenkdagen”, Koningsdag en Bevrijdingsdag. Wij vieren als Nederlandse volk op Koningsdag de verjaardag van koning Willem-Alexander en dat inmiddels al weer 7 jaar. Wij danken er de HERE voor. Hij gaf ons deze koning. We waarderen het zoals hij invulling geeft aan het koningschap. Misschien wat anders dan zijn moeder, toen koningin Beatrix, maar we hebben hem hoog staan. Een echte “hooggeplaatste”. Hij mag veel betekenen voor ons land. En we bidden daarbij om Gods zegen en dat God hem blijft omringen met Zijn zorg.

En dan na Koningsdag krijgen we op 5 mei Bevrijdingsdag. Dit jaar 75 jaar geleden dat ons land is bevrijd en nog altijd denken we daaraan terug. Maar ook aan de offers die dat heeft gevraagd bij de dodenherdenking. De vrijheid is duur betaald. Alleen daarom al een geschenk om niet te vergeten. We zijn vrij en we leven in een vrij land en hebben alle gelegenheid daarin ons leven in te richten naar de wil van God.

Vanuit de geschiedenis weten we dat vrijheid er niet altijd voor iedereen was. Er was zelfs sprake van vervolging. Recht werd bepaald door de machthebbers. We zien dat vandaag om ons heen. Daarom is het ook goed dat we in de Bijbel worden opgeroepen niet alleen te bidden en te danken voor alle mensen, maar ook voor koningen en hooggeplaatsten of gezagsdragers. Je zou ze zomaar kunnen vergeten. Want het waren soms vijanden van het evangelie. Daarom zegt Paulus het zo nadrukkelijk: zélfs voor hen moet je bidden. Nog moeilijker: zelfs voor hen moet je danken. Zij zorgen er immers voor dat het burgerlijk leven door kan gaan. In onze tijd geven niet-christenen – ook in onze regering – de toon aan. Dan zou het gebed kunnen verslappen. Maar, zegt de HERE, juist in zo’n tijd moet het gebed gewoon doorgaan.

Geve God onze koning en zijn ministers kracht en wijsheid om naar recht hun taak te verrichten.

Als we zo bidden om wijsheid, dan doet dat denken aan wat in de Bijbel staat over koning Salomo. Hij kreeg eens een koningin op bezoek uit het Zuiden. Ze had er een lange reis voor over om die wijsheid van Salomo te horen. Zij zoekt die wijsheid zelf op en ze geeft, als ze die wijsheid hoort, aan God de HERE de eer. Want, zegt ze, God heeft aan Salomo die wijsheid gegeven. De wijsheid van God bleek meer dan de wijsheid van deze wereld. Salomo had wijsheid die van boven is. Want bij God word je echt wijs.

Erkennen wij Gods wijsheid zoals Hij zich aan ons openbaart in de Bijbel, in zijn Woord? Hoe gaan wij met de Bijbel om, alleen als het ons van pas komt? Kennen wij de Here Jezus als onze redder? Onze opgestane Paasvorst? Die nu aan Gods rechterhand zit en vandaar de wereld regeert?  En zien wij uit naar zijn wederkomst op de wolken?

De Here Jezus was toen Hij op aarde rondwandelde eens in gesprek met de kerkelijke leiders (Lucas 11). Zij wilden de wijsheid van de Here niet erkennen en dan wijst de Here in dat gesprek op koning Salomo en die koningin uit het Zuiden en de Here Jezus zei toen: Die koningin van het Zuiden, zal eens dit geslacht veroordelen, want zij kwam van de einden van de aarde om de wijsheid van Salomo te horen. En dan wijst de Here op zichzelf, dat Hij, Jezus meer is dan Salomo. Hij is Gods wijsheid in eigen persoon. Want wij kunnen door de woorden van de Here Jezus, God als onze Vader leren kennen en zijn heil vinden. Voor die wijsheid hoeven wij niet naar de einden van de aarde, want God is in Zijn Zoon naar de aarde gekomen, dus ook naar ons.

Wij zijn blij en dankbaar dat onze koning Willem Alexander heeft uitgesproken van wie hij zijn heil moet verwachten: nl. van de unieke Verlosser, Jezus Christus, de Zoon van God, die koning boven alle koningen is. Daarom bidden wij hem toe dat koning Willem-Alexander mag regeren bij de gratie van God en Hem wijsheid mag vragen voor alle moeilijke taken en zaken waarvoor hij staat.

Daarom volgen we Paulus als hij de gemeente oproept (1Tim 2:1,2) te bidden en te danken voor alle mensen, koningen en hooggeplaatsten. Dus bidden voor hen die veel verantwoordelijkheid hebben. Waarom? Om een stil en rustig leven te leiden in alle godsvrucht en waardigheid. Niet een rustig leven te ontvangen, maar te leiden.

Biddende christenen zijn rustige christenen, die rust vinden in God en bij Christus en door zijn Geest. Dat is een gevolg van het bidden en die voorbede.

Het doel is dat alle mensen, dus ook de hooggeplaatsten tot erkenning van de waarheid komen en dat iedereen buigt voor Christus en leeft naar zijn geboden. In een drukke wereld vol onrust en in een kerk vol onrust is het gebed hét grote wapen tegen het leugenachtige en verstorende werk van de duivel.

Het gaat om deze waarheid (en dat staat er zo treffend in dat Bijbelgedeelte van 1 Tim. 2): Want er is maar één God en één middelaar tussen God en mensen, de mens Jezus Christus, die Zich gegeven heeft tot losprijs voor velen.

Dáár gaat het om.

Dat is hét evangelie voor iedereen na Goede Vrijdag en Pasen.

Amen