Meditatie

Meditatie Kerst- Lucas 2:16 Jezus zoeken met haast

Beste lezer,

In deze Kersttijd mag ik u een gedeelte lezen van het Kerstevangelie uit Lukas 2: 6-16

Terwijl Jozef en Maria in Bethlehem waren, baarde Maria haar eerstgeboren zoon en wikkelde Hem in doeken en legde Hem in een kribbe, omdat voor hen geen plaats was in de herberg, het nachtverblijf van de stad.

Niet ver daarvandaan brachten herders de nacht door in het veld, ze hielden de wacht bij hun kudde. Opeens stond er een engel van de Here bij hen en werden ze omgeven door het stralende licht van de Here, zodat ze hevig schrokken. De engel zei tegen hen: ‘Wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen, dat het hele volk met grote vreugde zal vervullen: vandaag is in de stad van David jullie redder geboren. Hij is de Messias, de Here. Dit zal voor jullie het teken zijn: jullie zullen een pasgeboren kind vinden dat in een doek gewikkeld in een voederbak ligt.’ En plotseling voegde zich bij de engel een groot hemels leger dat God prees met de woorden: ‘Eer aan God in de hoogste hemel en vrede op aarde voor alle mensen die Hij liefheeft.’

Toen de engelen waren teruggegaan naar de hemel, zeiden de herders tegen elkaar: ‘Laten we naar Bethlehem gaan om met eigen ogen te zien wat er gebeurd is en wat de Here ons bekend heeft gemaakt.’ En zij gingen met haast en troffen Maria aan en Jozef en het kind dat in de kribbe, in de voederbak lag.

Beste luisteraar, boven deze meditatie staat: EN ZIJ GINGEN MET HAAST.

Haast hebben of het druk hebben zijn begrippen die bij onze tijd passen. Vraag iemand: hoe gaat het met je, dan hoor je: ik heb het zo druk, dat wil je niet weten. De haast heeft ons in z’n greep. Gevolg: veel werkdruk en stress. Iets vandaag bestelt moet gisteren al zijn geleverd. Om met een oude topper van Herman van Veen te spreken: We hebben met z’n allen een ongelofelijke haast. Zitten we nu zo met Kerst nog na te hijgen van alle drukte en inspanningen, die aan Kerst voorafgingen?

En zij gingen met haast! Dat zegt Lukas van de herders in ons Bijbelgedeelte. De herders, op wacht bij hun kudden, gingen haastig op weg, nadat ze door een engel van de Here het Kerstevangelie hadden gehoord.

Hoe vaak hebben wij dat Kerstevangelie al niet gehoord? Zegt de boodschap van de engel ons nog iets? Of zijn we veel van de verwondering daarover kwijtgeraakt?

De geboorte van de Here Jezus is en blijft een wonder. Jezus, zoon van God, mens geworden, als een kind geboren in een stal, naar de aarde gekomen om zondaren te zoeken en zalig te maken. Een engel uit de hemel komt dat zeggen en een hemelse legermacht, bevestigt dat met spreekkoren. Ere zij God in de hoge en vrede op aarde bij mensen van het welbehagen. Wie kan dat begrijpen? De zoon van God als een klein mensenkind. Engelen, een hemelse legermacht. Zeggen we dan: Ja hoor, het zal allemaal wel?

Of: Here, ik geloof en prijs en dank U, dat U Uw Zoon ook voor mij geboren hebt laten worden. Dat U ook mij mijn zonden wilde vergeven dóór Hem. Hoe kan ik U daar ooit genoeg voor danken, loven en prijzen! Zegt ons dat nog wat, dat wij zondaren zijn? Wij wórden geen zondaren, wij zíjn zondaren van geboorte. Wij zouden God onze Schepper nooit onder de ogen kunnen komen als Jezus niet geboren was in Bethlehem ’s stal.

Het gaat dus met Kerst over leven en dood. Maar wees eerlijk, staat dat niet heel ver af van de manier zoals wij Kerst vieren? Wie van ons heeft nu echt het gevoel, dat het met Kerst gaat om erop of eronder? Alsof het de gewoonste zaak van de wereld is, dat God ons Zijn Zoon gezonden heeft…!

Alleen wij moeten beseffen dat Jezus ook voor jou en mij geboren moest worden. Het gaat er om dat ik geloof dat het óók voor mij Kerst, Pasen, Hemelvaart en Pinksteren is geworden. Als Kerst alleen een mooi verhaal voor ons is en meer niet, dan kan Kerst wel gezelligheid brengen, maar krijgt het niet meer inhoud. Maar Jezus is niet geboren om het ons gezellig te maken op aarde, maar om ons van onze zonden te verlossen. Daarom moest Jezus voor u en voor mij geboren worden in een stal, zijn leven geven aan een kruis, enz. En ook dat Hij eens zal wederkomen om allen, die Hem hebben lief gehad thuis te brengen.

De herders komen na de verkondiging haastig in beweging en ze doen ons vóór wat sinds die dag opdracht en taak is van alle gelovigen. Ze gingen haastig op weg om het kind te zoeken.

Dat staat ons dus ook te doen, misschien wel meer dan ooit te voren. Haastig op zoek gaan naar Jezus! Wij maken ons overal druk over, maar voor Hem, die we het allermeest in dit leven nodig hebben, hebben we dikwijls geen tijd. Dus met haast Jezus zoeken, het kind van de kribbe. Dat is het allerbelangrijkste en het aller nodigste in dit leven. Daarom meer tijd en energie aan Hem besteden.

Én, laten we elkaar aansporen zoals de herders deden en elkaar oproepen: Komt, laten we naar Bethlehem gaan om te zien hetgeen geschiedt is en ons door de Here is bekend gemaakt. En zij gingen met haast en vonden Maria en Jozef en het kind, liggende in de kribbe.

Wie zoekt, vindt en wie klopt wordt opengedaan. Dát is de belofte!

En op zoek gaan naar Jezus, dat doe je door te horen naar het Woord van God, dat verkondigd wordt. Op zoek gaan naar Jezus is met de Bijbel open door het leven reizen, er met anderen in lezen en studeren, je handen vouwen en met de Here praten in het gebed. Wie dat doet, vindt! Die wordt gevonden door het kind van de kribbe. Laten we dan haastig dat kind zoeken. Dat moet je niet uitstellen, dat moet je doen. En de herders gingen met haast en zij vonden het kind Jezus liggend in de kribbe.

En toen ze Hem gevonden hadden maakten ze ook bekend wat de engelen tot hen gezegd hadden over dat kind. Want waar het hart vol van is, daar loopt de mond van over. Als je Jezus hebt gevonden als je Heer en Zaligmaker, dan ga je zingen van vreugde, dan wil je dat delen met anderen.

Misschien kun je er nog wel beter over zingen dan praten. Daarom: als er van ons Kerstfeest niets uitgaat, geen getuigenis naar buiten klinkt, dan is het feest mislukt. Het gaat er om, dat de boodschap van dit Kind bekend wordt. Er is geen tijd te verliezen. Want de Heer komt met haast!

Een bekend lied zingt dat de bazuinen uit de hoogte al bijna klinken! Van die dag kan niemand weten, maar Uw Woord drijft aan tot spoed, zouden wij niet haastig eten, gaandeweg U tegemoet. Jezus Christus, gisteren, heden, komt voor eens en komt voor goed.

AMEN.