Meditatie, HART VOOR DE WERELD! Joh. 3:16

Hierbij de meditatie die is gehouden op de radio, klik hier voor meer info

Deze meditatie gaat over Johannes 3: 16!

Eerst audio gedeelte daarna de uitgetypte tekst:

Boven deze meditatie heb ik als thema staan: HART VOOR DE WERELD!

Volgens de kalender zitten we, met deze week de Kerstdagen, aan het einde van het jaar. Graag wil ik een ogenblik met u stilstaan bij de boodschap van Kerst als je om je heen kijkt naar wat er in de wereld allemaal gebeurt.

We leven in een tijd van supersnelle ontwikkelingen. De één zal er meer van hebben meegekregen dan de ander, er ook meer mee hébben. Onze jeugd (en ook veel ouderen) kunnen al niet meer zonder sociale media. Twitteren en Facebook lijken al weer verouderd, Op medisch gebied is het al niet anders. Iets is nog maar amper in gebruik of het wordt al weer ingehaald door nieuwe vindingen. Dingen gaan snel voorbij…

Maar wat er niet voorbij gaat, jammer genoeg? Niet voorbij zijn rampen en oorlogen. In onze wereld gebeurden en gebeuren er verschrikkelijke dingen. In de natuur: bosbranden, aardverschuivingen, overstromingen, vulkaanuitbarstingen.

Onder mensen: stammen en volken die bezig zijn elkaar uit te roeien of uit te hongeren…En dan al die vluchtelingen. Hartverscheurend, de beelden die je soms ziet. En dan heb ik ’t nog niet over wat u of jij zelf misschien hebt meegemaakt, of waar je middenin zit…

Hartverscheurend…

Je hoort wel eens de gedachte dat God zich niet meer om deze wereld zou bekommeren? Dat Hij geen hart heeft voor de wereld en de mensen die daarop leven. Dat Hij van alles maar laat gebeuren.

Maar weet u wat nu juist het bijzondere is? Ondanks het niet luisteren van de mens heeft God die mensheid niet aan haar eigen dwaasheid te gronde laten gaan! Dus áls je bij iemand hart voor de wereld ziet, dan bij Hem.

Er staat een tekst in de Bijbel Joh. 3:16. En dat Bijbelgedeelte werd niet zo lang geleden “de mooiste tekst uit de bijbel” genoemd. Je zou die tekst het kerstevangelie in notendop kunnen noemen.

Er staat: “God had de wereld zo lief dat Hij zijn enige Zoon gegeven heeft, opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.”

Misschien kent u die tekst beter vanuit een oudere vertaling:“Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.”

De vraag is nu: Waarom heeft God de wereld zo lief? Wel, omdat Hij die zelf heeft bedacht en gemaakt. En hoe! Aan het begin van de Bijbel (in Genesis 1) lees ik: “En God keek naar alles wat Hij gemaakt had en zag dat het zeer goed was.” Dat gold voor alles. Maar in het bijzonder voor de mens.

En in Psalm 8 staat dat de mens bijna goddelijk is, zo fantastisch als dit schepsel eruit zag. De mens zo goed geschapen, bijna goddelijk en de aarde zo mooi gemaakt. Maar wat heeft de mens er van gemaakt en maken we er nog dagelijks van?

Maar, wij mensen, denken het beter te weten dan God onze schepper. En dan gaat het mis. Niet omdat God het niet goed deed of had gedaan. Het was de mens die de eer aan zich trok. Voor z’n leven op aarde wilde hij niets meer te maken hebben met God die hem geschapen had.

Kijk dan eens naar God! Maakte Hij er toen een eind aan? Wat zegt onze tekst, die mooiste tekst uit de bijbel? Zó lief had God de wereld dat Hij dat niet heeft gedaan en nog steeds niet heeft gedaan. Wat laat de Bijbel juist zien? God wil niet de ondergang van mensen (Ezech.33), maar dat alle mensen worden gered (1 Tim. 2).

Want wat heeft God gedaan? Hij heeft zijn eigen Zoon er op afgestuurd. Zijn enige, zijn enig-geborene, zegt onze tekst. Dat betekent: het hoogste wat Hij had, dat heeft God ingezet om de wereld te redden. Gegéven, staat er in onze tekst. In dat ene woord zit ál Gods liefde. Want wie gaat er nu zóver om niet maar vrienden te redden, maar juist mensen die jou niet nodig hadden, die jou links lieten liggen? God deed het! Kijk en dát is Kerst!

Alles had God er voor over, opdat wij niet voorgoed verloren zouden gaan.

Boven deze mediatie staat: Hart voor de wereld. Hebben wij hart voor de wereld? Persoonlijk, bijv. in ons omgaan met het milieu? En ook als bevolking en als rijke westerse landen? Geregeld zijn er milieu of klimaat conferenties. Ook deze maand weer één op wereld nivo. En het resultaat?

Het ene volk wil z’n welvaart niet kwijt, het andere is bang een stukje zelfstandigheid te verliezen… En zo, door allemaal aan ons eindje vast te houden, laten we de wereld zomaar te gronde gaan. De wereld door God zó goed gemaakt. En mensen van nu en morgen, schepselen van Hem…. Gaan ze ons echt ter harte?

Laten we het dan niet aan Gód vragen waarom Hij er niks aan doet, laten we de vraag aan onszelf stellen: hoeveel hart wíj voor de wereld hebben? Wat wíj ervoor over hebben dat niet alleen wij, maar dat ook anderen het goed hebben, nu en later. Wat wij ervoor over hebben dat ook zij delen in Gods goede gaven, bovenal in Gods liefde.

“Zo lief had God de wereld dat Hij het liefste wat Hij had voor haar heeft gegeven.” Zijn Zoon. Hij liet Hem geboren worden in Bethlehem. Om te gaan doen waar geen mens toe in staat bleek: de zonde de wereld uitdragen. De zonde van onze eigenwaan, ons eigenbelang, ons egoïsme. De zonde van ons mensen die baas willen zijn in onze eigen wereld en er dus een zooitje van maken in de maatschappij, in de kerk, in onze huwelijken en noemt u maar op. Niemand minder dan de Zoon van God ging ervoor aan het kruis.

Ook dat zit in het woord ‘gegeven’: “zo lief had God de wereld dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegéven heeft…” Gegeven tot in de dood.

Maar daarom is er nu léven voor ieder die in Hem gelooft!

Let dan ook op hoe het er staat.

Er staat niet: “zo lief heeft God mensen die Hem éérst hebben liefgehad” of “zo lief heeft God mensen die eerst dit of dat hebben gepresteerd”.

Nee, er staat: “Zo lief had God de wéreld dat Hij …” Hij.

Het initiatief ligt bij God en niet bij ons, mensen.

En juist omdat de redding helemaal van God uit gaat, hoeft niemand hier buiten te vallen. Niemand hoeft te zeggen: ‘maar dat is voor mij niet weggelegd’. Het enige wat je hoeft te doen is antwoord geven op die liefde.

Aanpakken Gods geschenk uit de hoge: Zijn zoon, Jezus die de Christus is.

Beste luisteraar, misschien vraagt u zich af: “Maar hoe kom ik bij dat geschenk, hoe krijg ik dat?” God heeft ons zijn Woord gegeven. Leef bij een geopende Bijbel. Leef zo ook in nauwe verbondenheid met God, die ook uw God wil zijn.

En juist omdat de redding helemaal van God uit gaat, hoeft niemand hier buiten te vallen.

Wat een hart! Gods hart! Mag Hij ook u aan zijn hart sluiten?

Dan: geen ondergang, maar léven. Eeuwig leven zelfs. Want wie in Jezus gelooft zal delen in onvergankelijk leven. Een leven dat niet meer stuk kan. Volkomen, gaaf. Precies zoals God het bedoelde in het begin. Dankzij Góds liefde en Zijn hart voor de wereld wordt het werkelijkheid.

Gezegende Kerstdagen en gezegend nieuw jaar gewenst

Amen.