Meditatie

Meditatie- Elisa en de oorlog tegen Aram

Beste luisteraar,

Een vorige keer ging de meditatie over het eerste gedeelte van 2 Koningen 6. Een wonderlijk verhaal over Elisa als boodschapper van God in de oorlog tussen Aram, zeg maar het tegenwoordige Syrië en Israël. Maar wat die vijand ook beraamde, Elisa kreeg van God steeds te horen wat ze van plan waren en dat gaf hij door aan de koning van Israël. Maar die vijandige koning van Aram geeft zich niet gewonnen. Hij wil de man die alles door vertelt uitschakelen. Waar is die man? Al gauw krijgt hij antwoord, lezen we in 2 Koningen 6: Elisa is in Dotan. Dezelfde dag nog gaat er een groot leger met strijdwagens op af, die ’s nachts aankomen en de stad omsingelen.

Zo’n groot leger op één profeet af? Ja, één ding is zeker: die profeet mag niet ontsnappen.

 

De volgende morgen kijkt de bediende van die profeet naar buiten en hij schrikt zich lam. Overal om Dotan heen een leger van vijanden, met strijdwagens en al. De knecht van Elisa weet zich geen raad. Ze zitten opgesloten als ratten in de val. Geen ontkomen aan. Dan staat er in vers 16 en 17: Elisa antwoordde: ‘Wees niet bang, wij zijn met meer dan zij.’ En Elisa bad: ‘HERE, open zijn ogen en laat het hem zien.’ De HERE opende de ogen van de knecht van Elisa en toen zag hij dat de heuvels vol stonden met paarden en wagens van vuur, die Elisa omringden.

Wonderlijk: de meeste mensen zien één leger. Van vijanden. Elisa en zijn knecht zien nóg een leger. En geen klein leger: de heuvels staan er vol van. Maar alleen Elisa en zijn knecht zien twee legers. Verder niemand. Maar ook alleen zij zien de werkelijkheid! Daarom zegt Elisa tegen zijn knecht: Wees niet bang, wij zijn met meer dan zij. En zijn knecht kijkt z’n ogen uit: Ja, wij meer dan zij, veel meer, in aantal, in kracht, meer op hemels niveau.

Zijn wíj ons bewust dat God hemelsoldaten inzet voor onze redding? Dat er in de wereld om ons heen engelen bezig zijn? Ook vandaag door God uitgezonden voor hen die gered worden. Zo staat het in de Bijbel, Hebreeën 1: Zijn engelen niet allen dienende geesten, uitgezonden voor hen die gered worden… voor u en jou dus. Niemand die die hemelsoldaten zag. Alleen Elisa en op het gebed ook zijn knecht.

Ach, je weet hoe het elke dag gaat. Je wordt opgeslokt door de dingen die je ziet… door de zichtbare wereld. Maar speelt de onzichtbare wereld ook een rol in ons leven? Toch spreekt God er meer dan eens over. Over engelen die Hij opdracht geeft om alles voor je te doen. Bijvoorbeeld in Psalm 91 waar God ons toevertrouwt aan zijn engelen, die over ons waken waar we ook gaan. Hun handen zullen je dragen. Je voet zul je niet stoten aan een steen.

En in Psalm 34 staat: De engel van de HERE waakt over wie Hem vrezen en bevrijdt hen

Zonder hulp van boven  hadden Elisa en zijn knecht het toch nooit gered? Twee kwetsbare mensen, beschermd op een manier die boven ons niveau gaat.

En wij zijn het ons vaak ook niet bewust: hemelsoldaten dichtbij, naast je, om je heen.

Was vader Jakob zich bewust dat hemelsoldaten met hem meegingen om hem te beschermen? Hij voelde zich moederziel alleen, op een lange reis naar familie. Tot God hem uit de droom haalde en de werkelijkheid liet zien. Denk aan zijn droom in Betel, met die ladder tussen de hemel en hem. Met engelen op die ladder, op en neer.

Wees niet bang, zei Elisa tegen zijn knecht. Veel mensen om je heen geloven niet in een hemelleger. U weet nu hoe het echt is: geloof in de oneindige mogelijkheden van God. Blijf geloven in zijn bescherming, hoe de situatie ook is. Hij is er!

Dan terug naar ons Bijbelverhaal. Wat moet dat worden als die vijandige soldaten op Elisa afkomen? Ze zullen iets ongelofelijks meemaken, met die hemelse legers.

Ja, ze máken iets ongelofelijks mee, maar zonder dat ze wegbranden door hemels vuur.

Want Elisa bidt opnieuw tot de HERE. Eerst bad hij voor zijn knecht om hem de ogen te openen. Nu bidt hij voor de vijanden om hun ogen níet te openen, maar te sluiten, te verblinden. En de HERE verblindde hen, zoals Elisa had gevraagd.

En dan brengt Elisa het leger met verblinde vijanden tot in de stad Samaria. En weer bidt hij tot God: HERE, open hun ogen. De soldaten uit Syrië weten niet wat ze meemaken. Ze merken dat ze midden in Samaria zitten, nog wel in de hoofdstad van Israël. Ze zijn in de val gelopen en kunnen geen kant uit.

En de koning van Israël weet ook niet wat hij meemaakt: Het leger van de vijand bevindt zich in zijn macht zonder dat hij er iets voor gedaan geeft. Een gemakkelijke prooi, een thuiswedstrijd voor de soldaten van Israël.

Zal ik ze doden? vraagt de koning. Maar Elisa zegt: nee! Hebt ú hen tot krijgsgevangenen gemaakt? Hebt ú er één hand voor uitgestoken? Gód heeft hen gevangen genomen! Elisa heeft Hem gebeden om hen met blindheid te slaan. En als blinden liepen ze achter de boodschapper van God aan.

En als boodschapper van God komt Elisa nu met een totaal andere behandeling. De koning van Israël denkt alleen aan zijn zwaard. Dat is de basis van zijn manier van regeren. Maar God is anders. Hij heeft ons zijn Zoon Jezus als koning gegeven. Hij beantwoordde geweld níet met geweld. Dan kom je in een dodelijke spiraal die steeds dieper gaat. Jezus kwam met lessen als: heb uw vijanden lief. En zelf gaf Hij het voorbeeld, toen Hij gevangen werd genomen. En zo komt zijn rijk. En zo moet ook de kracht van Gods volk zijn, toen in de dagen van Elisa en van de Here Jezus, maar ook nu, vandaag. Niet door geweld, maar door zijn Geest, met de gezindheid van Christus.

En dan het slot van dit Bijbelgedeelte: Gods goedheid. Want hoe liep het af in dit Bijbelverhaal? Op het woord van Elisa – dus op het woord van God – werd de vijand getrakteerd op een heerlijke maaltijd. En ze vertrokken, terug naar hun eigen land.

Wat een verrassende uitwerking. De aanpak van God trof de vijanden diep in hun hart. Van toen af deden ze geen invallen meer in Israël. Er kwam rust voor de kinderen van God. Je weet niet wat je meemaakt als God het leven verandert door zijn aanpak.

Hebben de Israëlieten van deze les van God geleerd? Zijn ze teruggekeerd naar God, in het dienen van Hem? Je wilt toch niet anders dan bij zo’n God en Vader zijn? Onder leiding van een koning die het goede voorbeeld geeft? Helaas de geschiedenis leert anders.

Voor ons geldt dat God ons koning Jezus gegeven heeft die een uniek voorbeeld liet zien. Een koning met een regering gekenmerkt door goedheid en barmhartigheid.

Willen wij op Hem lijken? Wilt u, wil jij Hem volgen?

Dan geen kwaad met kwaad vergelden, maar kwaad met goed beantwoorden.

Alleen die weg loopt uit op vrede, waarbij vijanden voorgoed het veld ruimen.

Met vrede voor altijd en eeuwig.

Laat die boodschap in deze onzekere tijd vaste grond onder onze voeten zijn, waar we ons leven op kunnen bouwen. God is er, ook vandaag!                                                              
Amen.