Meditatie

Meditatie- Bijbelzondag

Beste luisteraar,

In het achter ons liggende jaar 2022 is er geen Bijbelzondag geweest. Die Bijbelzondag was altijd  in oktober, maar omdat die maand al veel bijzondere zondagen had is deze viering door het Nederlands Bijbel Genootschap verplaatst naar 22 januari. Daarmee wil men aansluiten bij de ‘Zondag van Gods Woord’. Daarbij de oproep van het Bijbelgenootschapaan de kerken om Bijbelzondag ook dit jaar weer mee te vieren.

Misschien vraagt u zich wel af: Valt er wat te vieren dan? Maken we ons juist geen zorgen om wat er met de Bijbel gebeurt? Daarom deze keer eens extra aandacht voor de betekenis van de Bijbel als Woord van God.

De tekst voor deze meditatie is uit Jeremia 36. Daar staat dat de HERE tegen de profeet Jeremia zegt:  ‘Neem een boekrol en schrijf daarin alles wat Ik, de HERE je gezegd heb’.

In dat Bijbelgedeelte gaat het over een geschiedenis van koning Jojakim. In die tijd deed de koning van Babel een greep naar de macht in Palestina en ook in Egypte. En in die oorlog loopt de koning van Babel Kanaän onder de voet en maakt hij Jojakim onderdanig (2 Kon. 24). Ondertussen zat Jojakim te broeden op een plan om het juk van die koning van Babel af te schudden. En dan wordt hij geconfronteerd met de profeet Jeremia. Nu was Koning Jojakim  iemand die dacht dat je met het Woord van God kunt doen en laten wat je wilt. Hij trok zich van het Woord van God niets aan. Daarom hád Jojakim het niet zo op Jeremia. Hij vond hem maar een lastig portret en een onheilsprofeet, een zwartkijker. Jojakim stoorde zich aan de politieke preken van Jeremia. Die man riep maar steeds op tot bekering, tot vervelens toe. Van Jeremia mocht je niet vertrouwen op Egypte, maar je mocht ook niet in opstand komen tegen Babel. De profeet Jeremia zag meer heil in geestelijke bekering, tot God.

Dat is de situatie als we lezen dat Jeremia zijn profetische woord dat hij gesproken had, in opdracht van God op papier moest zetten, op een boekrol schrijven. Denk daarbij ook aan wat de apostel Petrus later schrijft: “U moet weten dat geen enkele profetie uit de Schrift een eigenmachtige uitleg toelaat, want nooit is een profetie voortgekomen uit menselijk initiatief: mensen die namens God spraken werden daartoe altijd gedreven door de Heilige Geest” (2 Petrus 1:20, 21). Dus zó heeft God opgedragen zijn geopenbaarde Woord op schrift te stellen. En zó hebben wij de Bijbel gekregen.

In ons Bijbelgedeelte (Jeremia 36) wordt een tipje van de sluier opgelicht. Eerst heeft de HERE tegen Jeremia gesproken. Daarna geeft Hij de profeet opdracht dit op te schrijven, wat door ene Baruch (een soort secretaris van Jeremia) wordt gedaan en vervolgens krijgt die Baruch opdracht wat hij opgeschreven had (die boekrol) aan de Israëlieten voor te lezen. Jeremia kan dat niet, want hij had van koning Jojakim al eerder een spreekverbod gekregen (Jer. 20:1).

Als die boekrol op het tempelplein wordt voorgelezen dan vindt het volk en de daarbij aanwezige vorsten dat dit ook aan koning Jojakim gemeld moet worden. Dat gebeurt. Koning Jojakim laat de boekrol halen en aan hem en zijn raadsheren voorlezen. Zo komt het Woord van God naar de koning toe. En wat doet koning Jojakim dan met het Woord van de HERE? De boodschap staat hem niet aan: “Wat? Moet hij zich voorgoed onderwerpen aan Babel? Echt niet!”

De koning zat in zijn winterpaleis bij het vuur van het kolenbekken, zeg maar een soort open haardvuur. Daar luistert de koning naar het Woord van God. En telkens als er een stuk voorgelezen is, snijdt hij dat met een mes af en gooit hij dat minachtend in de vuurvlammen, om ze in rook te laten opgaan. Zo legt hij Gods Woord naast zich neer.

 

Nu hoef je de Bijbel niet in de vuurkorf te gooien om toch hetzelfde resultaat te krijgen. En dat begint meestal door kritiek te hebben op wat er staat. Voor velen, ook in onze tijd, staan er in de Bijbel duidelijke uitspraken over veel onderwerpen. Maar welk gezag hebben die woorden? Geloven wij nog wat er in de Bijbel staat, bijvoorbeeld over de schepping of over wonderen, een drijvende bijl of een stilstaande zon? En die voorschriften van Paulus? Wat doen we daar mee? Nou ja, horen we dan vandaag, daarmee wilde Paulus een ingang vinden in de cultuur van zijn tijd. Dus moeten we dat nu anders aanpakken, want met die voorschriften van toen vinden wij geen ingang bij de moderne mens…. En welk gezag heeft de Schrift concreet als we bepaalde zaken die vandaag spelen en in de Bijbel staan in de praktijk naast ons neer leggen?

Het lijkt wel of je met het Woord van God kunt doen en laten wat je wilt. Dat wij zelf wel kunnen uitmaken wat goed en wat slecht is. En zo laten we, als we niet oppassen, wat de Bijbel zegt, opgaan in de vlammen van het eigen denken of het denken van de wetenschap of de tijdgeest.

In het slot van dit hoofdstuk (Jer. 36:28) lezen we dat Jeremia van God opdracht krijgt om een nieuwe rol te nemen en daar alles opnieuw moet opschrijven wat op de eerste rol stond, die koning Jojakim heeft verbrand. God laat Zich door Jojakim niet van de wijs brengen. Hij gaat niet voor de koning opzij. Integendeel, de koning moet voor de HERE opzij.

Zo is het opschrijven van het Woord van de profetie blijven doorgaan. En het beïnvloedt de wereld tot op de dag van vandaag. Dat mogen wij vieren op Bijbelzondag.

Het komt aan op geloof in het Woord van God. Je kunt er van alles mee doen. Je kunt het zelfs verscheuren en verbranden. Maar één ding weten we zeker. God handhaaft Zijn Woord, ondanks alles wat wij er van vinden of menen er aan te kunnen veranderen.

In het laatste Bijbelboek Openbaring staan ernstige waarschuwingen, maar ook bemoedigende woorden. Daarmee mogen we getroost en gesterkt het nieuwe jaar in. We lezen daar in Openbaring 1, dat Jezus Christus de betrouwbare getuige is en de overste, de heerser over de vorsten van de aarde. En ook die andere bekende woorden van het begin van een kerkdienst: “Genade zij u en vrede van Hem die is en die was en die komt.“

Zo komt God elke nieuwe week naar ons toe. Voordat we nog maar iets gedaan hebben zegt God al: “Genade en vrede”. Genade: je krijgt iets wat je niet verdient. God geeft Zichzelf.

Vrede, dat is allereerst dat het weer goed is met God.  Eén is er die de liefde van God heeft beantwoord voor mij. Daarom moest Jezus naar de aarde komen (Kerst) om de pijn te dragen van de door mij afgewezen liefde. Daarom mag het zondag aan zondag weer klinken: Genade zij u en vrede.

Je komt wel eens bij een keerpunt te staan in je leven en je afvragen: wat wil ik, hoe ga ik verder? Leef daarom bij een geopende Bijbel en wees blij en verheugd, als je deze Here en Heiland kent en laat dat ook blijken aan anderen om je heen! 

Amen