Meditatie

Meditatie: Koningsdag (1 Korinthe 15:20-28)

Boven deze meditatie heb ik staan Koningsdag. Eind deze maand vieren we als Nederlandse volk onze nationale Koningsdag. Koning Willem Alexander en koningin Maxima hopen dit jaar Koningsdag te vieren in Rotterdam en onze koning viert dan ook zijn 10-jarig Koningschap en dan is het in het hele land feest.

Daarnaast vieren we in deze tijd van het jaar ook nog andere gedenkdagen. Na Koningsdag hebben we nog Bevrijdingsdag en enkele andere herdenkingsdagen. Zo vierden we begin van deze maand kerkelijk al Goede Vrijdag en Pasen. Pasen, de dag van de opstanding van de Here Christus, onze Paasvorst. De dag dat Koning Jezus de dood overwon. Dat staat in het te lezen Bijbelgedeelte van 1 Korinthe 15. Zo zou je Pasen ook Koningsdag kunnen noemen.

Ik lees u enkele verzen uit 1 Korinthe 15:20-28

Christus is opgestaan uit de dood! Hij was de eerste. En net als Hij zullen ook de andere doden opstaan. De dood is in de wereld gekomen door een mens, door Adam. Alle mensen moeten sterven, net als Adam. Maar door een ander mens, door Jezus Christus, zullen de mensen opstaan uit de dood. Alle gestorven christenen zullen weer levend worden, net als Christus. Maar ieder op zijn beurt. Christus is als eerste opgestaan. En pas op de dag dat Hij terugkomt, zullen alle gestorven christenen opstaan, dus zij die Christus toebehoren.

En dan komt het einde en draagt Christus het koningschap over aan God, de Vader, nadat Hij alle kwade machten die nu over ons willen heersen, vernietigd heeft. Want Hij moet koning zijn totdat ‘God alle vijanden aan zijn voeten heeft gelegd’. De laatste vijand die vernietigd wordt is de dood. Want ‘God heeft alles aan zijn voeten gelegd.’ Dus God laat zijn Zoon over alles heersen. En als Gods Zoon al zijn vijanden verslagen heeft, zal Hij zijn macht weer in handen geven van God, zijn Vader. Dan zal God alle macht hebben, en heersen over alles en iedereen.

Dit Bijbelgedeelte is uit een lang hoofdstuk over de opstanding van Christus en de opstanding van de doden, eigenlijk een soort paaspreek van Paulus. Paulus noemt in het zojuist gelezen Bijbelgedeelte de dood de ‘laatste vijand.’ En dat komt ook terug in wat er boven dat stuk staat: Christus is als eerste opgestaan en kwade machten worden vernietigd.

Twee weken geleden vierden we Pasen. Paulus omschrijft hier het geheim van Pasen dat ‘Jezus werkelijk is opgewekt, opgestaan als eerste van de gestorvenen’. Ja, de opgestane Jezus was de eerste, of eersteling, zoals er in andere vertalingen staat. Degenen die gestorven zijn, zijn nog niet opgewekt. De dood is nog niet vernietigd. Die leeft nog, met alles wat aan de dood voorafgaat: ziekte, angst en pijn. En wat er in zijn kielzog nog mee komt: verdriet, gemis en heimwee naar die overleden geliefde. Wie weet daar niet van?! Misschien in uw of jouw geval wel recent. Maar ook als het langer geleden is, wennen doet het niet, doet het nooit.

Nee, de dood, die laatste vijand, is nog niet onttroond. Dat geldt trouwens ook voor de andere vijanden die Paulus hier op het oog heeft. Niet voor niets schrijft Paulus: ‘Jezus moet koning zijn totdat ‘God alle vijanden aan zijn voeten heeft gelegd.’’

Er zijn meerdere vijanden waartegen Jezus moet strijden, omdat ze zich tegen Hem en zijn koningschap verzetten. Ze worden hier in algemene termen genoemd. Maar als we die vijanden wat concreter maken? In onze eigen tijd plaatsen? Mag ik u wat vijanden noemen?

Wat dacht u van vijand armoede, die nog steeds zovelen in zijn greep heeft. Of vijand honger, die voor zovelen op deze wereld het leven afstompt en kapotmaakt. Of vijand ziekte, die zoveel kan beperken, kan slopen zelfs. Maar ook materialisme en egoïsme zijn vijanden die tegen God en het geloof ingaan, antichristelijk zijn. Dus vijanden van Christus, vijanden van degenen die bij Hem horen, die Hem volgen. Want het volgen van Hem roept immers tegenstand op? En wat te denken van al het onrecht dat er verder in de wereld gebeurt in andere landen en volken? Ook door machthebbers?

Daarom is het ook goed in deze tijd rond Koningsdag en andere herdenkingsdagen stil te staan bij een andere brief van de apostel Paulus, zijn brief aan Timotheüs. Daar noemt Paulus deze zaken ook en daarbij roept hij ons op te bidden én te danken voor koningen en gezagsdragers. Dus ook te bidden voor machthebbers. En dat kunnen vijanden van het evangelie zijn. Daarom zegt Paulus het zo nadrukkelijk: zélfs voor hen moet je bidden. Nog moeilijker: zelfs voor hen moet je danken. Want zij moeten er ook voor zorgen dat het burgerlijk leven door kan gaan.

In onze tijd en in onze wereld geven niet-christenen de toon aan. Ook in de regering van ons land. Dan zou het gebed kunnen verslappen. Wat voor verwantschap voelen we nog??

Maar, zegt de HERE, juist in zo’n tijd moet het gebed gewoon doorgaan. Daarom ons gebed tot God om onze koning en zijn ministers en andere regeerders kracht en wijsheid te geven om naar recht hun taak te verrichten, zodat ook het burgerlijk leven door kan gaan.

Want erkennen wij Gods wijsheid zoals Hij zich aan ons openbaart in de Bijbel, in zijn Woord? Kennen wij de Here Jezus als onze redder? Onze opgestane Paasvorst? Die nu aan Gods rechterhand zit en vandaar de wereld regeert? Ook vandaag? En zien wij uit naar zijn wederkomst op de wolken? Zeker, de laatste vijand is nog niet definitief onttroond. Maar toch, de beslissende slag is al geslagen. Het is immers Pasen geweest?! Koningsdag?!

Dat doet denken aan de Tweede Wereldoorlog en de invasie in Normandië. Die invasie was een beslissend moment in de strijd van de geallieerden tegen de Duitsers, 6 juni 1944. Toch duurde het nog bijna een jaar voordat de uiteindelijke ineenstorting van het Duitse rijk een feit was. Maar dat was wel een gevolg van die invasie een jaar eerder.

Kijk, zó is het ook met Christus. De eindoverwinning zal bij zijn wederkomst zijn, maar de beslissing is al gevallen. Aan het kruis, op Paasmorgen, toen Jezus de machten van zonde en duivel versloeg, toen Hij de dood bedwong en als Levende tevoorschijn kwam. Sindsdien is Hij koning, brengt Hij al strijdend zijn koningschap aan het licht. En de eindoverwinning staat vast! Dan zal God over alles en allen regeren. Dan zal Hij alles in allen zijn.
Wat een vooruitzicht! Het is een ongekend slotakkoord dat nooit eindigt…
De geschiedenis van deze wereld is dus niet een triomftocht van duistere en verdervende machten; ze is troonsbestijging van koning Jezus.
En als Hij dan komt? Dát zal nog eens een Koningsdag zijn! Zien wij daar naar uit?
Amen