ds. M.Leeftink

Votum
Groet
Genade en vrede is er voor u van God, onze Vader, door onze Heer Jezus Christus in de
gemeenschap van de heilige Geest.
Zingen: Psalm 111 (uit De Nieuwe Psalmberijming.nl)
Gebed om de verlichting met de Heilige Geest/opening van het Woord
Lezen Galaten 5:1-25
Zingen Psalm 19 (uit De Nieuwe Psalmberijming.nl)
Preek: vrij maar niet vrijblijvend.
Zingen Psalm 119 (De Nieuwe Psalmberijming.nl) : 5,8,10,20
Geloofsbelijdenis: Zingen: (Nieuw GK) 177: Heer u bent mijn leven
Gebed
Presentatie Het Kruispunt
Collecte
Zingen: Opwekking 575, Jezus alleen
Zegen:
Moge de Heer u zegenen en u beschermen
Moge de Heer het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn.
Moge de Heer u zijn gelaat toewenden en u vrede geven.
This post was imported from a CSV/ICS file.