5/7 Handelingen 28 – Paulus op Malta + naar Rome

vrijdag 7 juni 2019

HANDELINGEN 28 : 17, 23-28

17 Na drie dagen riep hij de Joodse leiders bij zich.

23 Ze maakten een afspraak en kwamen op de vastgestelde dag in groten getale naar hem toe. Van de ochtend tot de avond legde ​Paulus​ getuigenis af en sprak hij uitvoerig met hen over het ​koninkrijk van God, terwijl hij hen op grond van de Wet van ​Mozes​ en de Profeten voor Jezus probeerde te winnen. 24 Sommigen lieten zich overtuigen door zijn woorden, maar anderen bleven ongelovig. 25 Ze werden het niet met elkaar eens en gingen uiteen, maar niet voordat ​Paulus​ nog een laatste woord had gesproken: ‘Volkomen terecht heeft de ​heilige​ Geest​ bij monde van de ​profeet​ ​Jesaja​ tegen uw voorouders gezegd: 26 “Ga naar dat volk en zeg: ‘Jullie zullen goed luisteren maar niets begrijpen, en jullie zullen goed kijken maar geen inzicht hebben. 27 Want het ​hart​ van dit volk is afgestompt, hun oren zijn doof en hun ogen houden zij gesloten. Met hun ogen willen ze niets zien, met hun oren niets horen, met hun ​hart​ niets begrijpen. Want anders zouden ze tot inkeer komen en zou ik hen genezen.’” 28 U moet dan ook weten dat God deze boodschap van redding al aan de heidenen bekendgemaakt heeft; zij zullen wel luisteren.’

We zien hier dat Paulus in Rome gewoon doorgaat met preken en leren. Ook hier begint hij weer bij de Joden en met nagenoeg hetzelfde effect als op eerdere plekken. Het evangelie van Christus stelt de mensen voor een keus en daarom stuit het ook op verzet.

Met deze laatste verzen van Handelingen zijn we weer rond. Wat zei de Here ook alweer met Hemelvaart en Pinksteren? ‘Wanneer de Heilige​ Geest​ over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en van mij getuigen in ​Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde.’ Hand. 1:8. Zo blijft de vraag: Wat doen wij met Jezus Christus. Houd je oren niet doof en je ogen niet dicht. Dank God voor het evangelie dat ook ons heeft bereikt.