4/7 Handelingen slot – Pinksteren + slot Paulus reizen

donderdag 13 juni 2019

FILIPPENZEN 2 : 12b, 13

Blijf u inspannen voor uw redding, en doe dat in diep ontzag voor God, want het is God die zowel het willen als het handelen bij u teweegbrengt, omdat het hem behaagt.

Nog even terug naar wat Paulus ons leerde over de Geest en wat de Geest doet in ons leven.

De Geest is uitgestort. In veel kerkelijke gemeenten doen jongelui deze tijd in de kracht van die Geest geloofsbelijdenis. Ze be-amen de belofte die de Here hun heeft toegezegd bij de doop.

Hun geloof is een geschenk van God. ‘Door zijn genade bent u nu immers gered….,’ schreef Paulus in Efeziërs 2:8. Maar hier schrijft Paulus, dat je je moet inspannen voor je redding, en doe dat in diep ontzag voor God! Paulus roept de Filippenzen en daarmee ons op: Werk aan uw zaligheid met vrees en beven! (HSV). Zegt Paulus hier dat je redding dan toch afhangt van je eigen prestaties? Moet je bang zijn dat het alsnog fout afloopt?

Nee, Paulus stimuleert alleen: ‘Blijf op de goede weg, want het is nodig dat we in de ontvangen genade volharden’. Maar daar liet God het niet bij. Om zijn verlossingsplan uit te voeren gaat Hij ook in mensen wonen en in ons werken door de Heilige Geest. Waar zondige daden waren, zorgt Hij weer voor gehoorzame daden. En Hij werkt ook de hartelijke wil in ons om naar Zijn wil en wet te gaan leven. Dus als God zijn verlossingsplan uitvoert, dan werkt Hij zowel het willen als het werken in ons. Dat is het mooie!

Hoe dat in z’n werk gaat (Dordtse Leerregels art. 13)? Dat kunnen gelovigen in dit leven niet volledig begrijpen. Maak gebruik van de middelen die God geeft: kerkgang, gebed, Bijbelstudie. Sta open voor het vernieuwende werk van de Geest in je leven. En als je dat doet, belijd je dat het de Here is die dat bij je op gang brengt en mag je rust vinden in de wetenschap en ervaring dat je door deze genade van God van harte gelooft en je Verlosser lief hebt.