5/7 Handelingen 16-17 leesrooster Paulus te Filippi, Thessalonica en Berea

vrijdag 15 maart 2019

HANDELINGEN 17 : 1-5 en 10,11

1 Via Amfipolis en Apollonia reisden ze naar ​Tessalonica, waar de ​Joden​ een ​synagoge​ hadden. 2 Zoals gewoonlijk ging ​Paulus​ naar hen toe, en drie sabbatdagen achtereen debatteerde hij met hen. Aan de hand van teksten uit de Schrift 3 toonde hij aan dat de ​Messias​ moest lijden en sterven en daarna uit de dood moest opstaan. ‘Deze ​Messias,’ zo zei hij, ‘is ​Jezus, die ik u nu verkondig.’ 4 Sommigen lieten zich overtuigen en sloten zich aan bij ​Paulus​ en Silas, evenals veel Grieken die God vereerden, en een groot aantal vrouwen uit de hogere kringen. 5 Maar de ​Joden​ die het geloof niet hadden aanvaard, werden vervuld van jaloezie en riepen enkele raddraaiers te hulp, die een volksoploop veroorzaakten en grote beroering in de stad teweegbrachten.

10 Nog diezelfde nacht stuurden de ​leerlingen​ ​Paulus​ en Silas naar Berea. Toen ze daar waren aangekomen, gingen ze naar de ​synagoge. 11 De ​Joden​ in Berea waren welwillender dan die in ​Tessalonica, want ze luisterden vol belangstelling naar de verkondiging van het ​evangelie​ en bestudeerden dagelijks de Schriften om te zien of het inderdaad waar was wat er werd gezegd.

Na zijn verblijf in Filippi, waar het evangelie vrucht draagt ondanks hardnekkige tegenstand, komt Paulus in Tessalonica (het huidige Saloniki), hoofdstad van de in N-Griekenland gelegen Romeinse provincie Macedonië. Ook daar gaat Paulus eerst naar de synagoge en brengt hij de centrale apostolische boodschap dat God al zijn beloften had vervuld in Jezus, de Messias van Israël en de Redder van de wereld. Wie Gods Woord gelooft komt vroeg of later bij Gods Zoon uit. Zo disputeerde Paulus drie sabbatdagen, waar hij door sommigen goed ontvangen en door anderen verworpen wordt. Vervolgens richt hij zich tot de heidenen en dat veroorzaakt jaloezie bij een aantal Joden en moet hij overhaast vertrekken naar Berea. Daar vindt hij een publiek dat veel toegankelijker is.