7/7 Leesrooster bij zondag 43 (volg Christus na als betrouwbare getuige)

Zondag 20 januari: Efeziërs 4:17-5:2

17Op gezag van de ​Heer​ zeg ik u dus met klem: ga niet langer de weg van de heidenen met hun loze denkbeelden. 18In hun geest heerst duisternis en ze zijn vervreemd van het leven met God, omdat ze hem niet kennen en hun ​hart​ voor hem gesloten hebben. 19Afgestompt als ze zijn, geven ze zich over aan losbandigheid en storten ze zich in allerlei zedeloze praktijken. 20Maar zo hebt u ​Christus​ niet leren kennen! 21U hebt toch over hem gehoord, u hebt toch onderricht over hem gekregen? Door ​Jezus​ wordt duidelijk 22dat u uw vroegere levenswandel moet opgeven en de oude mens, die te gronde gaat aan bedrieglijke begeerten, moet afleggen, 23dat uw geest en uw denken voortdurend vernieuwd moeten worden 24en dat u de nieuwe mens moet aantrekken, die naar Gods wil geschapen is in waarachtige ​rechtvaardigheid​ en ​heiligheid.

Het nieuwe leven

25Leg daarom de leugen af en spreek de waarheid tegen elkaar, want wij zijn elkaars ledematen. 26Als u boos wordt, zondig dan niet: laat de zon niet ondergaan over uw boosheid, 27geef de ​duivel​ geen kans. 28Laat wie steelt niet meer stelen, maar eerlijk de kost verdienen door zelf hard te werken om iets weg te kunnen geven aan wie het nodig heeft. 29Laat geen vuile taal over uw lippen komen, maar alleen goede en waar nodig opbouwende woorden, die goeddoen aan wie ze hoort. 30Maak Gods ​heilige​ Geest​ niet bedroefd, want hij is het stempel waarmee u gemerkt bent voor de dag van de verlossing. 31Laat alle wrok en drift en boosheid varen, alle geschreeuw en gevloek, en alle kwaadaardigheid.

32Wees goed voor elkaar en vol medeleven; ​vergeef​ elkaar zoals God u in ​Christus​ ​vergeven​ heeft.

51Volg dus het voorbeeld van God, als ​kinderen​ die hij liefheeft, 2en ga de weg van de ​liefde, zoals ​Christus, die ons heeft liefgehad en zich voor ons gegeven heeft als offer, als een geurige gave voor God.

Goede en opbouwende woorden: wat kun je zelf met deze aansporing ?