2/7 Leesrooster Advent

dinsdag 4 december 2018

HEBREEËN 11 : 8-12

8 Door zijn geloof ging ​Abraham, toen hij geroepen werd, gehoorzaam op ​weg​ naar een plaats die hij in bezit zou krijgen, en hij ging op ​weg​ zonder te weten waarheen. 9 Door zijn geloof trok hij naar het land dat hem beloofd was maar hem nog niet toebehoorde. Samen met ​Isaak​ en ​Jakob, mede-erfgenamen van de belofte, woonde hij daar in ​tenten​ 10 omdat hij uitzag naar een stad met fundamenten, door God zelf ontworpen en gebouwd. 11 Door haar geloof ontving ook ​Sara, hoewel ze onvruchtbaar was gebleven en niet meer in de bloei van haar leven was, de kracht om een ​kind​ te verwekken, en wel omdat ze vertrouwde op degene die de belofte had gedaan. 12 Zo bracht één man, wiens kracht al gestorven was, zo veel nakomelingen voort als er sterren aan de hemel staan, ontelbaar als zandkorrels op het strand langs de zee.

Het kerkelijk jaar is vol van het gedenken van Gods grote daden. Dat begint direct al met de verschijning van Gabriël in de tempel: Zacharias is met stomheid geslagen! Daarna komt Gabriël Maria groeten, tot haar diepe verwondering. Het Woord wordt vlees en komt onder ons wonen. Het Woord krijgt een geboortedatum op aarde. Daar ligt de oorsprong van ons kerkelijk jaar.

Deze daden van God in de volheid van de tijd hebben een lange voorgeschiedenis. Een geschiedenis vol beloften. Het begon al in het paradijs. Daar kreeg Eva de geheimzinnige moederbelofte. In de strijd tussen het zaad van de slang en haar eigen kinderen zou haar Kind de kop van de slang vermorzelen. In de duisternis van de zondeval gloorde hoop in de verte. Zo begon de belofte in het paradijs.

En deze belofte maakte geschiedenis. God sloot met Noach het verbond van de regenboog. De kleuren van deze boog garanderen tot vandaag toe dat de aarde niet weer door de wateren zal worden verzwolgen. Ook David ontving beloften. Over een zoon die voor eeuwig koning zou zijn. Zo reist de belofte mee met de mensen. Het zaad van Eva, de vrouw, zal uiteindelijk een Koning zijn uit Davids huis.

Deze beloften vroegen eeuwenlang gelóóf. Het kerkelijk jaar viert de uitkomst van veel beloften. Het staat ook in het teken van veel gelóóf. Heel deze geschiedenis van belofte en geloof is verankerd in de geschiedenis van Abraham, de vader van alle gelovigen. De kinderloze herdersvorst zal de vader worden van een nieuwe mensheid. Bij hem begint de zegen voor alle volken!