1/7 Leesrooster bij zondag 26 (Door de doop zet God ons op zijn naam)

Maandag 10 september: Matteüs 3:1-12

1In die tijd trad ​Johannes de Doper​ op in de woestijn van Judea. Hij verkondigde: 2‘Kom tot inkeer, want het ​koninkrijk van de hemel​ is nabij!’ 3Dit was de man over wie de ​profeet​ ​Jesaja​ sprak toen hij zei: ‘Luid klinkt een stem in de woestijn: “Maak de weg van de ​Heer​ gereed, maak recht zijn paden.”’4Johannes droeg een ruwe ​mantel​ van kameelhaar met een leren ​gordel; hij voedde zich met sprinkhanen en wilde honing. 5Uit Jeruzalem, uit heel Judea en uit de omgeving van de ​Jordaan​ stroomden de mensen toe, 6en ze lieten zich door hem ​dopen​ in de rivier de ​Jordaan, terwijl ze hun ​zonden​ beleden.

7Toen hij zag dat veel ​farizeeën​ en ​sadduceeën​ op zijn doop afkwamen, zei hij tegen hen: ‘Addergebroed, wie heeft jullie wijsgemaakt dat je veilig bent voor het komende oordeel? 8Breng liever vruchten voort die een nieuw leven waardig zijn,9en denk niet dat je bij jezelf kunt zeggen: Wij hebben ​Abraham​ als vader. Want ik zeg jullie: God kan uit deze stenen ​kinderen​ van ​Abraham​ verwekken! 10De bijl ligt al aan de wortel van de boom: iedere boom die geen goede vrucht draagt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen. 11Ik ​doop​ jullie met water ten teken van jullie nieuwe leven, maar na mij komt iemand die meer vermag dan ik; ik ben zelfs niet goed genoeg om zijn ​sandalen​ voor hem te dragen. Hij zal jullie ​dopen​ met de ​heilige​ Geest​ en met vuur; 12hij houdt de ​wan​ in zijn hand, hij zal zijn ​dorsvloer​ ​reinigen​ en zijn graan in de schuur bijeenbrengen, maar het kaf zal hij verbranden in onblusbaar vuur.’

Wat betekent de doop van Johannes ? Is de locatie (in de Jordaan) toevallig ?