2/7 Handelingen slot – Pinksteren + slot Paulus reizen

dinsdag 11 juni 2019

HANDELINGEN 2 : 14-16

14 Daarop trad ​Petrus​ naar voren, samen met de elf andere ​apostelen, verhief zijn stem en sprak de menigte toe: ‘U, ​Joden​ en inwoners van Jeruzalem, luister naar mijn woorden en neem ze ter harte. 15 Deze mensen zijn niet dronken, zoals u denkt; het is immers pas het derde uur na zonsopgang. 16 Wat hier nu gebeurt, is aangekondigd in de Bijbel.

De meeste christenen kunnen nog wel vertellen dat het Pinksterfeest iets met de Geest te maken heeft. Maar een doorsnee Nederlander zegt Pinksteren weinig tot niets, zo bleek onlangs uit een enquête. Ja, Kerst en Pasen dat gaat nog wel, maar Pinksteren?

Maar welke inhoud heeft het Pinksterfeest voor ons? Ja, de Geest werd uitgestort. Allen werden vervuld van de Heilige Geest (vs 4) en zij spraken in andere talen over de grote daden van God (vs 12) zó, dat anderen dat konden horen. Je hoort wel van mensen dat ze het niet nodig vinden de Bijbel te lezen en te bestuderen als het gaat over het Pinksterfeest en de Pinkstergeest. Want zegt men dan, ik ken Jezus zoals Hij zich in mij geopenbaard heeft en omdat Hij ín mij woont heb ik het Woord in mij. Zo’n uitspraak of gedachte krijgt nogal wat aandacht in onze tijd. Dus laat men de Bijbel dicht.

Maar het tegendeel gebeurt hier. De Bijbel gaat juist open. De toespraak van Petrus is niets anders dan Bijbeluitleg en toepassing daarvan. De apostelen bouwen voort op het fundament dat de Here zelf gelegd heeft. En het resultaat van de uitstorting van de Heilige Geest is dan, dat die Geest van God de gemeente ertoe brengt zich te onderwerpen aan het Woord van God.

We leren hier vanuit de Schrift, dat willen wij het werk van de Geest leren kennen, is er een verlangen om vol te zijn (vervuld te zijn) van de Geest, dan zullen we naar het geopenbaarde Woord van God moeten. Naar de Bijbel, naar de verkondiging daar uit. Want de Geest is niet los verkrijgbaar, Hij is immers de Geest van het Woord?!

Daar begon het mee op de Pinksterdag en daar gaat het ook vandaag nog om.